top of page

01.07.2021 Tarihli ve 9646 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı Yayımlandı

01.07.2021 tarihinde 9646 Sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından verilen karar uyarınca Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliği ile Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliği[1] (Kredi Yönetmeliği) kapsamında birtakım değişiklikler yapılmıştır;


1- Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca;


“Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere, kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit çekimlerinde taksitlendirme süreleri Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığının görüşü alınarak Kurulca belirlenir.”


Hüküm altına alınmış olup BDDK tarafından verilen karar uyarınca da;


11.01.2019 tarihli ve 8198 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinin;


· Basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda altı aydan üç aya indirilmesine,

· Mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on iki aydan dokuz aya indirilmesine,

· Televizyon alımlarındaki üç bin beş yüz Türk Lirası sınırının beş bin Türk Lirası olarak belirlenerek fiyatı beş bin Türk Lirasına kadar olan televizyon alımlarında dokuz ay olarak belirlenmesine,

· Fiyatı beş bin Türk Lirası ve üzerinde olan televizyon alımlarında dört ay olarak uygulanmasına devam edilmesine,


Şeklinde değişiklik yapılmıştır.


2- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrasında;


“Kurul, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkilidir.”


İfadelerine yer verilmiştir.


BDDK tarafından ilgili hükme dayanılarak 01.07.2021 tarihli karar ile Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrasında değişiklikler yapılmış;


a- Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen kredi vade sınırlarının;


· Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde altmış aydan kırk sekiz aya,


· Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz aydan otuz altı aya,

· Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı aydan yirmi dört aya,

· Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört aydan on iki aya indirilmesine,


b- Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranının;


· Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için mevcut şekliyle uygulanmasına devam edilmesine,

· Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi aşamamasına,

· Nihai fatura değeri üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu aşamamasına,

· Nihai fatura değeri yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi aşamamasına,

· Nihai fatura değeri bir milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine,


Karar verilmiştir.


Kararın tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page