top of page

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İlişkin Kanun Hakkında Bilgi Notu


Bir süredir Meclis gündeminde olan 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun 09/06/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş, Kanunun Genel Tebliği ise 14/06/2021 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu kanun ve Genel Tebliğ, içeriği itibariyle oldukça kapsamlı olmakla birlikte bültenimiz kapsamında özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı tahsil daireleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen vadesi geçerek kesinleşmiş kamu alacaklarının, dava aşamasında olup halen kesinleşmemiş olan kamu alacaklarının, inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin bazı alacakların yapılandırma şartları ve usulü ile ilgili detaylar aşağıda bilginize sunulmuştur;


A-KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR


1. Hazine Ve Maliye Bakanlığına, İl Özel İdarelerine Ve Belediyelere Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Alacakların Kapsamı Ve Yapılandırma Usulü ( m.2 )


a) 30/04/2021 tarihinden önceki dönemlere dayanan vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan vergilerin, vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezalarının ve bunlara bağlı gecikme faizi ve gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklarının, idari para cezalarının ve bunlara bağlı fer’i amme alacaklarının ve bunların haricinde asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmının tamamı ile bunlara bağlı faiz, zam gibi fer’i alacaklarının yerine 09/06/2021 kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; aşağıda belirteceğimiz şartlar dahilinde tamamen ödenmesi şartıyla gecikme faizi ve gecikme zammı gibi tüm fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.


2. Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Tahsil Dairelerince Tahsil Edilen Alacakların Kapsamı Ve Yapılandırma Usulü ( m.7)


a) 2021 Yılı Nisan ayına ve önceki aylara ilişkin olup 09/06/2021 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan


1. 4/1-A, 4/1-B, 4/1-C sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi alacaklarının asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 09/06/2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın aşağıda belirteceğimiz şartlar dahilinde ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.


c) 30/04/2021 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup 09/06/2021 tarihinden önce kesinleştiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan idari para cezalarının asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden 09/06/2021 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın aşağıda belirteceğimiz şartlar dahilinde ödenmesi halinde bu idari para cezalarının asıllarından kalan %50’si ile bu cezalara uygulanan fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilmektedir.


d) Bu kanun kapsamndaki alacakların asıllarının ödenmiş olup 09/06/2021 tarihine kadar fer’ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu kanuna göre ödenmesi halinde kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilmektedir.


3. Ticaret Bakanlığına Bağlı Tahsil Daireleri Tarafından Takip Edilen Alacakların Kapsamı Ve Yapılandırma Usulü ( m.2 )


a) Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan gümrük vergilerinin ödenmemiş kısmının tamamı, gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş idari para cezaları ile bunlara bağlı faiz, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları yerine 09/06/2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; aşağıda belirteceğimiz şartlar dâhilinde tamamen ödenmesi şartıyla gümrük vergilerine bağlı faiz, gecikme zammı gibi fer’i amme alacakları ve aslı bu Kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olanlar dâhil olmak üzere asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.


B- KESİNLEŞMEMİŞ VEYA DAVA SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR


a) 09/06/2021 tarihi itibariyle ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlarına ilişkin tahakkuklarda; vergilerin %50’si ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı yerine 09/06/2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; aşağıda belirteceğimiz şartlar dahilinde tamamen ödenmesi şartıyla vergilerin %50’si, feri alacakları ve asla bağlı olarak kesilen vergi cezaları/idari para cezaları ile bu cezaların ferilerinin tamamının tahsilinden vazgeçilir.


b) 09/06/2021 tarihi itibariyle ilgisine göre istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş olan ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatlarına ilişkin tahakkuklarda, bu maddeye göre ödenecek alacak asıllarının tespitinde, 09/06/2021 itibariyle tarhiyatın/tahakkukun bulunduğu en son safhadaki tutar esas alınır.


09/06/2021 tarihinden önce verilmiş en son kararın;


Terkine ilişkin karar olması hâlinde, ilk tarhiyata/tahakkuka esas alınan vergilerin %10’u ve tasdike ilişkin karar olması hâlinde, tasdik edilen vergilerin tamamı, terkin edilen vergilerin %10’u ile bu tutara ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı gibi feri alacaklar yerine 09/06/2021 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın; aşağıda belirttiğimiz şekilde tamamen ödenmesi şartıyla vergilerin %90’ının, ferilerinin ve alacak aslına bağlı olarak kesilen vergi cezaları ile bu cezaların ferilerinin tamamının tahsilinden vazgeçilir.


C- YAPILANDIRMAYA BAŞVURU ŞARTLARI (m.9)


1. 31/08/2021 tarihine kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,


2. Hazine ve Maliye Bakanlığına, Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine, belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini 30/09/2021 tarihine kadar, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksitini 31/10/2021 tarihine kadar, diğer taksitlerini ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde azami on sekiz eşit taksitte ödemeleri gerekmektedir.


D- ÖDEME YÖNTEMLERİ (m.9)


1. Hesaplanan Tutarların Tamamının İlk Taksit Ödeme Süresi İçerisinde Peşin Olarak Ödenmesi Halinde Katsayı Uygulanmaz Ve


a) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarların %90’ının tahsilinden vazgeçilir.


b) Hazine Ve Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Tahsil Edilen idari para cezalarının bu kanuna göre yapılandırılması halinde idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır.


c) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılır.


2. Hesaplanan Tutarların Tamamının İlk İki Taksit Ödeme Süresi İçinde Ödenmesi Hâlinde Katsayı Uygulanmaz Ve


a) Fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar üzerinden %50 indirim yapılır.


b) Hazine Ve Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Tahsil Edilen idari para cezalarının bu kanuna göre yapılandırılması halinde idari para cezalarından %12,5 indirim yapılır.


c) Yapılandırma sonucu ödenecek alacağın sadece fer’i alacaktan ibaret olması hâlinde fer’i alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan %25 indirim yapılır.

3. Hesaplanan Tutarın Taksitle Ödenmek İstenmesi Halinde


Başvuru sırasında 6-9-12-18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şart olup bu taksit sürelerinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.


E- ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPTIRIM (m.9/6)


Yukarıda belirttiğimiz şart ve koşullarda ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisinin süresinde ve tam ödenmesi koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksitin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla ancak yapılandırmadan faydalanılabilir.


İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hâlinde yapılandırmadan faydalanılamaz.


Kısmi ödeme halinde yaptırım ise ödenen tutar kadar yapılandırmadan faydalanılmış olunur ve ödenmeyen alacakların ise yapılandırma öncesi türü ve vadesi dikkate alınarak takip işlemlerine devam edilir ve 09/06/2021 tarihinden önce başlamış olan takip işlemleri geçerliliğini koruyarak kaldığı yerlerden devam ederler.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page