top of page

AVM, Taksitli Satış Sözleşmeleri ve Perakende Ticaret Uygulama Yönetmeliklerindeki Değişiklikler

18.08.2022 tarihli, 31927 sayılı Resmi Gazete’de “Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’, “’Taksitli Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup Yönetmelikler ile getirilen değişikliklere ilişkin detaylar aşağıda bilginize sunulmuştur;


I- Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik’te (“Değişlik Yapılan Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır.


Yönetmelik’in 1. Maddesi ile Değişiklik Yapılan Yönetmelik’in 3. Maddesinde yer alan tanımlara ortak gelir, ortak gider, yönetim gideri tanımları eklenmiştir.


Yönetmelik’in 2. Maddesi ile Değişiklik Yapılan Yönetmelik’in 11. Maddesi değiştirilmiş olup Ortak Gider Paylaşımına yönelik 1. Fıkrada bahsedilen ‘’müştereken belirlenen gider paylaşım usulü en fazla beş yıl süreyle uygulanır’’ ibaresi kaldırılarak süre sınırlaması kaldırılmıştır. Bununla birlikte madde içerisinde açıklanmış olan ortak gider kavramı Değişiklik Yapılan Yönetmelik’in 3. Maddesinde ortak gider olarak tanımlanmıştır.


Yapılan değişiklik ile alışveriş merkezindeki perakende işletmelerden reklam, pazarlama ve danışmanlık giderleri gibi ortak gider niteliğini haiz olmayan giderler ile belgelendirilmeyen giderler için herhangi bir bedelin tahsil edilemeyeceğine ilişkin düzenleme getirilmiştir.


Bununla birlikte, ortak giderler için avans alınmasına ilişkin de değişiklik yapılmış olup yapılan değişikliğe göre ortak giderler için bir önceki yılın kesinleşen ortak giderleri üzerinden yapılacak oranlama sonucu ortaya çıkan tutar üzerinden avans alınması mümkündür. Fakat bu şekilde avans alınması halinde, avansın ait olduğu yılı izleyen şubat ayı sonuna kadar mahsup işleminin gerçekleştirilmesi zorunluluğu getirilmiştir.


Getirilen diğer bir değişiklik ise, her yıl bir önceki takvim yılına ilişkin ortak gelir ve gider raporu hazırlanacak raporun Nisan ayının sonuna kadar perakende işletmeler ile paylaşılması zorunluluğu getirilmiş olmasıdır. Yapılan değişiklik ile raporun paylaşım tarihi değiştirilmiş ve içeriğine ilişkin detaylı düzenleme yapılmıştır.


Değişiklik Yapılan Yönetmelik madde 11/8’de yapılan değişiklik uyarınca, ortak gelirlerin, tahsil edildikleri yılın ortak giderleri için harcanacak olup ortak gelirlerin ortak giderlerden fazla olması halinde bu gelirin bir sonraki yılın giderleri için kullanılması düzenlenmiştir.


Yönetmelik ile getirilen Geçici Madde 2 ile Değişiklik Yapılan Yönetmelik’te değiştirilen 11. Maddenin hali hazırda alışveriş merkezleri içerisinde yer alan perakende işletmeler arasında imzalanan sözleşmelere etkisi düzenlenmiştir. Geçici Madde 2 uyarınca ortak giderler için perakende işletmelerden katılım payı talep edilmesine ilişkin Yönetmelik’in yürürlüğe girmesinden önce kurulan sözleşme hükümlerinin sözleşme sürecince geçerli olacağı belirtilmiştir. Ancak sözleşme süresinin sona ermesinden önce veya sonra sözleşmenin yenilenmesi ya da süresi uzatılmış sayılması hallerinde söz konusu giderler için katılım payının tahsil edilemeyeceğinin altı çizilmiştir. Ayrıca söz konusu perakende işletmelerce ödenmesi gereken katılım payları, satış alanlarının alışveriş merkezinin satış alanına oranlanmasıyla hesaplanacaktır.


II- Taksitli Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Yine 18.08.2022 tarihli, 31927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ’Taksitli Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ (‘’Yönetmelik’’) ile Taksitli Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik’te (“Değişlik Yapılan Yönetmelik”) değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklik 01.10.2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Yönetmelik’in 1. Maddesi ile Değişiklik Yapılan Yönetmelik’in 8. Maddesinde yer alan Cayma Hakkının Kullanılmasının Sonuçları kapsamında düzenlenen cayma hakkının kullanılması halinde tüketicinin malın iade masraflarını yüklenmesine ilişkin madde değiştirilmiş ve taraflarca aksi kararlaştırılmadığı müddetçe iade bedelinin tüketici tarafından karşılanacağı düzenlenmiştir.


Yönetmelik’in 2. Maddesi ile Değişiklik Yapılan Yönetmelik’in 9. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde yer alan kalan borç ibaresi kaldırılarak ‘’sözleşmede yer alan bedel’’ olarak değiştirilmiştir. Bu kapsamda tüketicinin temerrüde düşme şartlarının hesaplanmasında Tüketici tarafından yapılan mevcut ödemeler dikkate alınmayacaktır. Taksitle Satış Sözleşmelerinde Tüketicinin temerrüde düşmüş sayılabilmesi için


- Sözleşmede yer alan bedelin en az onda birini oluşturan ve birbirini izleyen en az iki taksitin


Veya


- Sözleşmede yer alan bedelin en az dörtte birini oluşturan bir taksitin


Ödenmesinde temerrüde düşmüş olması gerekmektedir.


III- Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik


Yine 18.08.2022 tarihli, 31927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ (‘’Yönetmelik’’) ile Perakende Ticarette Uygulanacak İlke Ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te (“Değişlik Yapılan Yönetmelik”) değişiklik yapılmış olup getirilen düzenlemeler yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Getirilen değişiklik ile hızlı tüketim mallarının temini karşılığında üreticiye yapılacak ödemelere ilişkin sınır genişletilmiş ve tedarikçiler de madde kapsamında değerlendirilmiştir. Bununla birlikte perakende işletmeleri tarafından TOBB tarafından yayınlanan azami fiyat listesindeki bedelin en az %80’ninin ödenmesi ön görülmüştür.


Son olarak perakende işletmeler tarafından bahsi geçen ödemenin tedarikçiye yapılması halinde, üreticiye yapılacak ödeme tutarına ilave olarak, tarife fiyatı ile üreticiye yapılacak ödeme tutarı arasındaki farkın en az yarısı tedarikçiye ödenecektir.


İlgili yönetmeliklere sırasıyla aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page