top of page

Covid-19 Tedbirleri - Çek İbraz Ve Takip Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında

30.04.2021 tarihli, 31470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7318 sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemeler kapsamında Vergi Usul Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve sair yasal mevzuatta değişiklikler yapılmış olup bunlarla birlikte Covid-19 salgını kapsamında ülke genelinde uygulanan tedbirler doğrultusunda hak kayıplarının önlenmesi amacıyla da önemli düzenlemeler yapılmıştır.


Buna göre 7318 sayılı kanunun 15. Maddesi ile 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’a geçici 3. madde eklenmiştir.


Ø Bu kapsamda Covid-19 salgın hastalığıyla mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar dikkate alınarak hak kayıplarının önlenmesi amacıyla;


a) İbraz süresinin son günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler de dahil olmak üzere) tarihleri arasına isabet eden çeklerin, bu tarihler arasında ibraz edilemeyeceği; 1/6/2021 tarihinden sonra, kalan ibraz süresi içinde ibraz edilebileceği düzenlenmiştir.


b) 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler de dahil olmak üzere) tarihleri arasında vadesi gelen kambiyo senedine dayalı alacaklar hakkında; bu tarihler arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı, ihtiyati haciz kararı verilemeyeceği ve başlamış olan takiplerin duracağı hüküm altına alınmıştır.


c) Yine 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamına giren kamu idarelerinin kamu hukukundan veya özel hukuktan doğan alacakları hakkında, 30/4/2021 ila 31/5/2021 (bu tarihler de dahil olmak üzere) tarihleri arasında icra ve iflas takibi başlatılamayacağı düzenlenmiştir.


Bu düzenleme uyarınca ödeme günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 olan çekler bankaya ibraz edilemeyecek olup işbu düzenlemeden önce bankaya ibraz edilen ve ödeme karşılığı olmayan çekler hakkında 01/06/2021 tarihine kadar kambiyo yasal takibi başlatılamayacak, başlatılanlar varsa da bu tarihe kadar durdurulacaktır.


Bununla birlikte şu anki uygulamada bankalarca;


- Ödeme günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 olan ve bankaya ibraz edilmiş ya da takasa sunulmuş çekler ibraz cirosu hamilinin talebi halinde işlem yapılmaksızın iade edilmekte ve bu kapsamda hamilin cirantalar ya da keşideciden haricen tahsil imkanı oluşmakta,


- Yine ödeme günü 30/4/2021 ila 31/5/2021 olan ve bankaya bu tarihten önce ibraz edilmiş çekler için de ödeme karşılığı olsa dahi işlem yapılmamakta ve 01/06/2021 tarihine kadar işlem yapılmayacağı bilgisi verilmektedir.


İlgili kanun metninin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page