top of page

De Minimis Kuralının Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı

Bilindiği üzere, 24.06.2020 tarihli ve 31165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’da (“Kanun”) bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerden birisi de Kurul tarafından yapılan ön araştırmanın sonuçlarının düzenlendiği 41.maddesinde eklenen ikinci fıkradır. Getirilen yeni düzenleme ile literatürde “de minimis” kuralı olarak anılan, rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan karar ve eylemlerin ihmal edilebileceğine ilişkin görüş hukuk düzenimizce de benimsenmiştir.


Kurul; pazar payı ve ciro gibi ölçütleri esas alarak rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerini soruşturma konusu yapmayabilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurul tarafından çıkarılan tebliğ ile belirlenir.”


Bu düzenleme uyarınca pazar payı ve ciro gibi ölçütleri esas alınmak suretiyle rakipler arasında fiyat tespiti, bölge veya müşteri paylaşımı ve arz miktarının kısıtlanması gibi açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma, uyumlu eylem ve teşebbüs birliği karar ve eylemlerinin Kurulca soruşturma konusu yapılmamasına olanak tanınmıştır.


Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasların ise Kurul tarafından çıkarılan tebliğ ile belirleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, 23.10.2020 tarihinde Rekabet Kurumu’nun resmi internet sitesinde Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamadığı Kabul Edilen Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ Taslağı kamuoyuna sunulmuştur. Rekabet Kurumu, Kanun’un 41.maddesine eklenen fıkra ile de minimis müessesesinin hukukumuza kazandırıldığını ve bu müessese sayesinde Kurum kaynaklarının öncelikli olarak daha önemli ihlallere yönlendirilmesinin mümkün olacağını ifade etmiştir.


16.03.2021 tarihli ve 31425 sayılı Resmi Gazete ile Rekabeti Kayda Değer Ölçüde Kısıtlamadığı Kabul Edilen Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Karar ve Eylemlerine İlişkin Tebliğ yayımlanmıştır. İşbu tebliğde rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma ve kararlara, pazar payının hesaplanması ve uygulanmasına ilişkin genel ilkeler düzenlenmiştir.


Buna göre;

· Rakip teşebbüsler arasında yapılan anlaşmalarda, anlaşma taraflarının sahip olduğu toplam pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde yüzde onu; rakip olmayan teşebbüsler arasında ise yüzde on beşi aşmaması halinde,


· Anlaşmanın rakip teşebbüsler ya da rakip olmayan teşebbüsler arasında yapılan bir anlaşma olarak sınıflandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda ise, anlaşma taraflarının sahip olduğu toplam pazar payının anlaşmadan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde yüzde onu aşmaması halinde,


· Açık ve ağır ihlaller hariç olmak üzere, teşebbüs birliği üyelerinin sahip olduğu toplam pazar payının karardan etkilenen ilgili pazarların hiçbirinde yüzde onu aşmaması halinde,


· Anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki pazar payları, anlaşma veya karar döneminde birbirini takip eden iki takvim yılı boyunca bu maddeyle belirlenen eşiklerin üzerinde olmakla birlikte bu eşikleri iki yüzdelik puandan fazla aşmadığı takdirde,


ilgili anlaşmaların piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayacağına,


· Benzer nitelikteki dikey sınırlamaların oluşturduğu paralel ağların ilgili pazarın yüzde ellisinden fazlasını kapsadığı takdirde, bu maddeyle belirlenen eşiklerin, hem rakip hem de rakip olmayan teşebbüsler arasındaki anlaşmalar ile kararlar bakımından yüzde beş olarak uygulanacağına,


· Anlaşma taraflarının veya teşebbüs birliği üyelerinin anlaşmadan ya da karardan etkilenen ilgili pazarlardaki pazar paylarının bu maddede belirlenen eşikleri aşması, doğrudan söz konusu anlaşma veya kararın piyasada rekabeti kısıtladığı ya da kayda değer ölçüde kısıtladığı anlamına gelmeyeceğine


Hükmedilmiştir. Açık ve ağır ihlaller bu kapsamın dışında tutulmuştur.


Dolayısıyla yeni düzenleme ile, yukarıda sayılan hallerde, piyasada rekabeti kayda değer ölçüde kısıtlamayan anlaşma ve kararların Kurul tarafından soruşturma konusu yapılmaması mümkün olabilecektir. Söz konusu eşiklerin uygulanmasında, anlaşma veya karar dönemindeki her bir takvim yılı için bir önceki yılın verisi kullanılarak hesaplanan pazar payları dikkate alınacaktır.


Bu Tebliğ, yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden ön araştırmalar ve soruşturmalar hakkında da uygulanır.


İlgili tebliğin tamamına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page