top of page

EYT Düzenlemesi Hakkında

Sigortalıların emeklilik (yaşlılık aylığı) şartlarından biri olan yaş haddi, ülkemizde uzun yıllardan beri gündemde olan ve kamuoyunda “EYT” olarak bilinen, belirli dönemlerde üzerinde değişiklik yapılan bir konu olup son dönemde ise yaş haddi şartının tamamen kaldırılmasına ilişkin mevzuat hazırlıkları yapılması kamuoyunun gündeminde idi. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilen teklif akabinde 03/03/2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun metni yürürlüğe girmiştir. İlgili yasal düzenleme ile birlikte;


1. 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici madde eklenerek, yaş haddine ilişkin değişiklikler yapılmıştır. Eklenen geçici madde 95’e göre bu maddenin yürürlük tarihinden sonra aylık bağlanması için talepte bulunanlardan;

  • 506 Sayılı Kanun’un geçici 81. maddesinin 1. fıkrasının B bendi kapsamında 08/09/1999 tarihinden önce sigorta girişi olan kadınların 20 yıllık sigortalılık süresini doldurmaları, erkeklerin ise 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmaları ve işe giriş tarihine göre en az 5000-5975 gün arası malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş bulunmaları şartı ile yaş haddine bakılmaksızın yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Özel mevzuata tabi olanlar da yaş şartı aranmaksızın kendi mevzuat hükümlerine göre işbu haktan yararlanabilecektir.

  • Ancak bu madde hükmü geriye yönelik uygulanamayacak olup geriye yönelik herhangi bir hak talebinde bulunulamayacaktır.

  • Bununla birlikte yukarıda sayılan şartlara göre yaşlılık veya emekli aylığı talebinde bulunarak ilk defa yaşlılık veya emekli aylığı bağlananlardan, yaşlılık veya emekli aylığı talebi nedeniyle işten ayrılış bildirgesi verilenler, işten ayrılmalarını takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinde tekrar sigortalı olarak çalışmaya başladıkları takdirde, işe başlama tarihinden itibaren başlamak üzere prime esas kazançları üzerinden belirlenen prim oranına eklenen yüzde 30 destek primi oranının işveren hissesine denk gelen ¾’lük dilimin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanacaktır. Böylelikle emeklilik sebebiyle ayrılan kişilerin tekrar işe alınmalarına teşvik amacıyla sigorta destek priminin işveren hissesinden indirim yapılması öngörülmüştür. İşveren hissesine ait primlerin Hazinece karşılanabilmesi için, işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak bu Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini ise Maliye Bakanlığına vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır. Ancak işveren her bir işçi için bu haktan yalnızca bir defaya mahsus yararlanabilecek olup aynı işçinin tekrar sigorta giriş/çıkışının yapılması halinde indirim uygulanmayacaktır.

2. Düzenlemenin 2. maddesi ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. maddesinin beşinci fıkrasının ikinci cümlesi ile geçici 24. maddesinin birinci fıkrasının dördüncü cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır. İşbu hüküm ile kamu idarelerinde kadroya alınan işçiler ile işçi statüsüne geçirilenlerin aylık almaya hak kazanmaları halinde, iş sözleşmelerinin feshini zorunlu tutan düzenleme yürürlükten kalkmıştır.


Düzenlemenin uygulanmasına ilişkin olarak başvuruların e-devlet aracılığıyla gerçekleştirilebileceği ve takip eden ay ödemelerin yapılmaya başlanacağı duyurulmuştur.


Düzenlemenin tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230303-8.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page