top of page

Finansal Yeniden Yapılandırma Çerçeve Anlaşması Küçük Ölçekli Uygulama

B- Küçük Ölçekli Uygulama Kapsamında Finansal Yeniden Yapılandırma

1-Başvuru Şartları ve Süreci

1. Başvuru tarihi itibariyle alacaklı kuruluşlara olan anapara (nakit+gayrinakit) borç toplamı 25 milyon TL altında olan borçlular için uygulanmaktadır. Bir borçlu ya da borçlunun dahil olduğu risk grubundaki diğer borçlular bir bütün olarak veya kısmen yeniden yapılandırılabilir.


2. Şirket hakkında iflas kararı verilmemiş olması gerekmektedir. Finansal Yeniden Yapılandırma süreci devam ederken firma hakkında iflas kararı verilmesi halinde Borçlu hakkında temerrüt hükümleri uygulanır.


Borçlular Çerçeve Anlaşması’nı imzalamış olan en büyük alacaklı Alacaklı Kuruluş’a, kabul etmemesi halinde ikinci en büyük Alacaklı Kuruluş’a, bu Alacaklı Kuruluş’un da kabul etmemesi halinde üçüncü en büyük Alacaklı Kuruluş’a Çerçeve Anlaşması ekinde belirtilen formata uygun bir Başvuru ve Taahhüt Mektubu’na sürecin gerektirdiği diğer belge ve bilgileri de ekleyerek başvuruda bulunurlar.


Üçüncü Alacaklı Kuruluş’da başvuruyu kabul etmez ise FYY süreci başlamadan sona erer. Başvurusu kabul edilmeyen borçlunun, tekrar başvuru yapması için ilk başvuru tarihinden itibaren 6 (altı) ay geçmesi zorunludur.


Başvuruyu kabul etmeyen Alacaklı Kuruluşlar, başvurunun kabul edilmediğine dair bilgiyi en geç 5 (beş) iş günü içerisinde borçluya yazılı olarak iletir.


Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş, başvuruyu kabul ettiği tarihten itibaren en geç 3 (üç) iş günü içinde ilgili borçlunun beyanı doğrultusunda borçlu bulunduğu ve Çerçeve Anlaşması’nın tarafları arasında bulunan Alacaklı Kuruluşlar’a bilgi vererek bu Anlaşma’da belirlenen yönteme uygun olarak yapılacak hesaplamaya göre alacaklarının ve varsa teminatlarının bildirilmesini talep eder. Alacaklı Kuruluşlar, kendilerine yapılan bildirimi izleyen en geç 3 (üç) iş günü içinde bu geri bildirimi Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş’a yaparlar.


Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş, başvuruyu kabul ettiği tarihten itibaren en geç 15 (on beş) işgünü içinde fizibilite raporunu hazırlar. Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş tarafından, ihtiyaç duyulması halinde bu süre 5 (beş) iş günü daha uzatılabilir.

Başvurunun kabulü, olumlu fizibilite raporu düzenleneceği veya yapılandırma için olumlu yönde oy kullanılacağı taahhüdü anlamına gelmez.


Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş, başvuruyu kabul ettiği tarihten itibaren en geç 15 (+5) iş günü içinde;


· hazırladığı fizibilite raporunu,

· ödeme planına ilişkin azami vadeyi,

· uygulanacak faiz oranı/tipini,

· Çerçeve Anlaşması’nı imzalamamış olup FYYS’ne dahil olmak isteyen Alacaklı Kuruluş isimlerini


içerecek şekilde hazırlamış olduğu yapılandırmaya ilişkin ön teklifi Alacaklı Kuruluşlar’a iletir.


Alacaklı Kuruluşlar, kendilerine iletilen bu ön teklif üzerinden yapılandırma yapılıp yapılmayacağı hususundaki görüşünü en geç 10 (on) işi günü içinde Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş’a bildirirler. Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş tarafından, ihtiyaç duyulması halinde bu süre 5 (beş) iş günü daha uzatılabilir. Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş ‘a 10 (on) iş günü içinde geri dönüş yapılmaması halinde dönüş yapmayan Alacaklı Kuruluş’un görüşünün olumlu olduğu kabul edilir.


Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş’un sunduğu ön teklif hakkında, alacak tutarı bakımından 2/3 çoğunluğun ve en az iki Alacaklı Kuruluş’un uygun görüşünün sağlanması halinde Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş aşağıda belirtilen yapılandırma parametreleri kapsamında Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ni en geç 10 (on) iş günü içinde hazırlayarak Alacaklı Kuruluşlar’a imzalanmak üzere gönderir.

Alacaklı Kuruluşlar kendilerine iletilen Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ni en geç 5 (beş) iş günü içinde imzalayarak Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş’a gönderirler.


Böylece Finansal Yeniden Yapılandırma süreci olumlu olarak sonuçlanır.


Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş’un sunduğu ön teklif hakkında gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde süreç sona erer.


Diğer alacaklıların Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ne dahil edilebilmeleri için yapılandırılacak borçluyla sınırlı olmak üzere Çerçeve Anlaşması’nın bir suretini imzalayarak bu yükümlülüklerin kabul etmeleri ve Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş’a vermeleri yeterlidir.


Çerçeve Anlaşması’nı imzalamamış olan Alacaklı Kuruluşlar’ın Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ne dahil edilebilmeleri VIII. Uygulama Süreci Prensipleri bölümünde belirtilen çoğunluğun sağlanması ve yapılandırılacak borçluyla sınırlı olmak üzere Çerçeve Anlaşması’nın bir suretini imzalayarak bu yükümlülükleri kabul etmeleri ve Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş’a vermeleri halinde mümkündür. Çerçeve Anlaşmasını imzalamamış olan Alacaklı Kuruluşlar ile Diğer Alacaklılardan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında Çerçeve Anlaşması’nı sonradan imzalamış olanlar Alacaklı Kuruluşlar ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olacaktır.


2- Yapılandırma Parametreleri

Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş, Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ni belirli parametrelere bağlı kalarak hazırlar. Ancak düzenlenecek olan Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesin’de bu parametrelerin dışında bir işlem yapılmak istendiğinde Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak tutarı bakımından 2/3’ünün ve en az iki Alacaklı Kuruluş’un olumlu görüşü ile Büyük Ölçekli Uygulamada belirtilen Uygulama Süreci kullanılacaktır.


1. Vade bakımından yapılandırma dönemine ilişkin en uzun vade 60 (altmış) ay olabilecektir. Ayrıca ödeme planının sonunda, yapılandırılan kredilerin tamamen tasfiye edilmesi esas olmakla birlikte, yapılandırılan toplam tutarın en fazla yüzde 25’lik bölümünün, ödeme planı sonrasında döneme bırakılması da söz konusu olabilecektir.


2. Ödemesiz Dönem Bakımından Azami 12 (on iki) aya kadar anapara ve faiz ödemesiz dönem verilebilecektir.


3. Taksit Sıklığı bakımından taksitlerin aylık olması esas olmakla birlikte, sektörel olarak fon yaratma imkanları dikkate alınarak daha uzun taksit aralıkları belirlenebileceği düzenlenmiştir. Ancak ödemesiz dönemi takiben her yıl, toplam anapara alacağının en az yüzde 10’nunda az olmamak üzere ödeme planı yapılması esastır.


4. Faiz Oranı bakımından faiz oranı müşterinin tercihine göre sabit veya değişken olabilecektir.


5. Yapılandırma Para Birimi bakımından yapılandırma işlemleri TL olarak gerçekleştirilecektir.


6. Teminat Oluşturma bakımından Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş başvurusu üzerine serbest varlığı olup, teminat vermeyen veya teminat verilmesini sağlamayan borçluların yapılandırma talepleri kabul edilmeyecektir. Tesis edilecek teminatlar Alacaklı Kuruluşlar lehine garamaten tesis edilecektir.


7. İlave Kredi Kullandırımı Bakımından Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi kapsamında borçlulara ek kredi kullandırılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra gerek duyulması halinde alacaklı kuruluşlardan biri veya daha fazlasının sözleşme hükümlerine uymak koşuluyla münferiden borçluya ek kredi kullandırabilir.


8. Borç Silme, Azaltma ve İştirak Edinme Bakımından bu imkanlara yer verilmemiştir.


9. Ödeme Planının Revizesi Bakımından Yapılandırılan toplam alacak tutarının en az yüzde 10’nun ödenmiş olması ve ödeme planına göre geciken taksit olmaması halinde, ödeme planının revize edilmesi değerlendirilecektir.

Revize işlemi en fazla iki kez yapılabilecektir (toplamda en fazla üç yapılandırma). Revize edilmiş vade toplamda 72 ayı geçemeyecektir.


Ödeme planı revizesi, alacak tutarı bakımından 2/3 ve en az iki bankanın olumlu görüşü ile yapılabilir.


10. Gayrinakdi Krediler Bakımından nakde dönüşen gayrinakdi krediler ilgili Alacaklı Kuruluş’un geri ödeme planına tabi olur.


11. Yapılandırma Komisyonu Bakımından Borçlu tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’nin imzalanması durumunda 10.000 TL’den az, 50.000 TL’den fazla olmamak üzere yapılandırma tutarının yüzde 1’ine kadar komisyon Başvuruyu Kabul Eden Alacaklı Kuruluş’a ödenir.


Alacaklı Kuruluşlar tarafından Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ninimzalanmasından sonra, Çerçeve Anlaşması’na taraf olmayan diğer alacaklılar tarafından başlatılmış veya başlatılacak olan yasal takip işlemleri neticesinde borçlunun faaliyetlerine devam edemiyor olması halinde ve söz konusu yasal takip işlemlerinin 30 gün içinde bertaraf edilmemesi halinde bu durum Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bakımından borçlunun temerrüdünü teşkil eder.


Sözleşmenin tarafları küçük ölçekli çerçeve anlaşmalarda öngörülen koşullardan farklı koşullar benimsemek isterse, Çerçeve Anlaşma’yı imzalayan Alacaklı Kuruluşlar’ın alacak tutarı bakımından 2/3’ünün ve en az iki Alacaklı Kuruluş’un olumlu görüşü ile borcu 25.000.000-TL’den az olan borçluların da Finansal Yeniden Yapılandırma süreci Büyük Ölçekli Çerçeve Anlaşma’sı kapsamında yapılabilecektir.


3-Büyük Ölçekli Uygulama’da kabul edilen

  • Durumun Korunması Süreci Prensibi

  • Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi

  • Alacaklı Kuruluşların Çerçeve Anlaşmalardan ve Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi’ne İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemeleri Halinde Uygulanacak Olan Yaptırım ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolu

  • Çerçeve Anlaşması’nın Değiştirilebilmesi

başlıkları aynı şekilde Küçük Ölçekli Uygulama için de kabul edilmiştir. İlgili başlıklara A numaralı Büyük Ölçekli Uygulama Kapsamında Finansal Yeniden Yapılandırma başlığının bulunduğu 2, 3, 4 ve 5 numaralı alt başlıklarından ulaşabilirsiniz.


Sonuç olarak, yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere, mali anlamda sıkıntı yaşayan şirketlerin özellikle nakit akışı problemlerine çözüm getirmek amacıyla uygulamaya konan Finansal Yeniden Yapılandırma Kurumu günümüzde şirketler bakımından oldukça önemli bir rol oynamaktadır. Şirketlerin bu düzenlemeye uygun olup olmadıkları, uygun olmaları halinde bu süreçlerin yürütülmesi bakımından hukuki danışmanlık almaları sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi için elzemdir.


Tüm bu sebeplerle, çeşitli ekonomik sıkıntılar içerisinde olan şirketlerin öngörülü davranarak hukuki destek almaları ve şirket dinamiğine uygun çözümlere başvurmaları şirket işleyişi için risklerin azaltılmasını sağlayacaktır.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comentários


bottom of page