top of page

UKA HUKUK BÜLTEN: Adli Sürelerin Durdurulmasına İlişkin Genel Düzenleme

Corona Virüs salgını sebebiyle alınması gereken acil durum önlemleri kapsamında 21.03.2020 Tarihli 31076 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2279 sayılı ‘’İcra ve İflas Takiplerinin Durdurulması Hakkında Karar’’ ile 2004 Sayılı İcra İflas Kanunu dahilinde bulunan nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç tüm takiplerin ve işlemlerin 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiş olup buna ilişkin detaylar 23/03/2020 tarihli bültenimizle tarafınızla paylaşılmıştır.

25.03.2020 tarihi itibariyle TBMM Genel Kurulunda kabul edilen 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında bu düzenleme genişletilmiş ve tüm Adli Sürelerin durdurulması hakkında yeni düzenlemeler yapılmıştır. Şöyle ki;

Kanun’un Geçici 1. Maddesinde; Yeni tip Corona Virüsün (Covid-19) Türkiye'de görülmesi sebebiyle olası hak kayıplarının önlenmesi için bir takım sürelerin durdurulmasına ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre ‘’dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dahil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler ile arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler 13 Mart 2020(dahil)’den 30 Nisan 2020'ye kadar durdurulmuştur.

Yine İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler 22 Mart 2020(dahil) tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.

Bu süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibarıyla, bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler, durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden başlamak üzere 15 gün uzamış sayılacaktır. Salgının devam etmesi halinde Cumhurbaşkanı, durma süresini altı ayı geçmemek üzere bir kez uzatabilecek veya bu döneme ilişkin kapsamı daraltabilecektir.

Kapsam Dışında Bırakılan Süreler İse;

Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin sürelerdir.

İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak ilan edilen satış gününün; durma süresi içinde kalması halinde, bu mal veya haklar için durma süresinden sonra yeni bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince satış günü verilecektir. Bu durumda satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacak ve ilan için ücret alınmayacaktır.

Durma süresi içinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecek ve taraflardan biri, diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecektir. Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam edecek. İcra ve iflas hizmetlerinin aksamaması için gerekli olan diğer tedbirler alınacaktır.

Durma süresince duruşmaların ve müzakerelerin ertelenmesi de dahil olmak üzere alınması gereken diğer tüm tedbirler ile buna ilişkin usul ve esaslar; Yargıtay ve Danıştay bakımından ilgili başkanlar kurulu, ilk derece adli ve idari yargı mercileri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri bakımından Hakimler ve Savcılar Kurulu, adalet hizmetleri bakımından ise Adalet Bakanlığı tarafından belirlenecektir.

Özetle;

- Nafaka alacaklarına ilişkin icra takip ve işlemleri,

- Suç, ceza, kabahat ve idari yaptırımlara ilişkin zamanaşımı süreleri,

- Disiplin hapsi ve tazyik hapsine ilişkin zamanaşımı süreleri,

- CMK kapsamındaki koruma tedbirlerine ilişkin süreler,

- HMK kapsamındaki ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler

Hariç olmak üzere tüm sürelerin 30 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page