top of page

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

16.03.2021 Tarihli ve 31425 Sayılı Resmi Gazete ile 6/8/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmıştır.


Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), perakende ticarette uyulacak ilke ve kurallar ile perakende işletmelerin denetimine ve denetim sonucunda uygulanacak yaptırımlara ilişkin usul ve esasları düzenlemeyi amaçlamaktadır. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerden açılış ve/veya faaliyete geçiş süreci ile faaliyetleri özel kanunlarla düzenlenenler bu yönetmelik kapsamı dışında kalmaktadır.


Yönetmelik’in 12/B maddesinde perakende işletmelerce tüketicilere yönelik gerçekleştirilen taksitli satışların şart ve koşulları belirlenmiştir. Yapılan değişiklikle 12/B maddesinin 1. fıkrasında “….taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi on iki ayı geçemez.” ibaresinin önüne “konut satışları haricinde” ibaresi eklenmiştir. Yapılan bu değişiklikle taşınmaz satışları, taksitli satışlar için belirlenen 12 aylık üst sınırın dışında tutulmuştur. Böylece perakende işletmelerce, taşınmaz satışlarına ilişkin olarak 12 aylık vadeden daha uzun vadelerle satış yapılabilecektir.


Ayrıca yapılan bir diğer değişiklikle, Yönetmelik’in 12/B maddesinin 2. fıkrasına taşınır araçların taksitli satışına ilişkin düzenlemeler barındıran “ç” bendi eklenmiştir.


ç) Nihai fatura değeri yüz yirmi bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında altmış ay, yüz yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olup üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında kırk sekiz ay, üç yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ay ve yedi yüz elli bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında yirmi dört ay,”


şeklinde düzenleme ile söz konusu madde son halini almıştır.


Getirilen düzenlemede vade sayılarının taşınır araçların fatura değeri üzerinden belirlendiği görülmektedir. Bu vade sayıları ve satışı yapılacak taşınırların meblağlarına ilişkin son düzenleme şu şekildedir:


Bedeli 120.000 Türk Lirası ve altında olan araçlar için 60 ay vade,

• Bedeli 120.000-TL üzerinde ve 300.000-TL aralığında bulunan araçlar için 48 ay vade,

• Bedeli 300.000-TL üzerinde ve 750.000 Türk Lirası aralığında bulunan araçlar için 36 ay vade,

• Bedeli 750.000 Türk Lirası üzerinde bulunan araçlar için 24 ay vade üst sınırlaması konulmuştur.


Bu Yönetmelikte yapılan değişikliğin resmi gazete yayınlanma tarihi olan 16/03/2021 tarihinde yürürlüğe girmesine karar verilmiştir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page