top of page

Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik Yayımlandı

24 Eylül 2021 Tarihli ve 31608 Sayılı Resmî Gazete’de “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin Yönetmelik” yayımlamıştır. Yönetmelik ile işverenler için Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna ve diğer mevzuata göre tebliği gereken evrakların elektronik ortamda tebliğ edilmesine ilişkin düzenlemeler getirilmiştir.


Buna göre bahsi geçen mevzuat kapsamındaki evrakın elektronik ortamda tebliğ edilebilmesi için bir kısım işverenlere elektronik tebligat adresi edinme ve ulusal elektronik tebligat sistemi kullanma zorunluluğu getirilmiştir.


Böylece Yönetmelik kapsamında işverenlere 1 Ekim 2021 tarihinden itibaren üç ay içinde, Sosyal Güvenlik Kurumunca belirlenen sistem üzerinden elektronik tebligat adresi edinmek için başvuruda bulunma zorunluluğu getirilmiştir. Bununla birlikte zorunlu elektronik tebligat sistemini kullanmak yükümlülüğü ile bağlı olmayanlar isteğe bağlı olarak kendilerine elektronik ortamda tebligat yapılmasını talep edebilecektirler. Fakat İsteğe bağlı olarak kendilerine elektronik tebligat yapılmasını isteyen işverenler bu talepleri ile birlikte elektronik tebligat sistemini kullanmak zorunda olup daha sonra bu kapsamdan çıkamayacaklardır.


Anılan yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra sigortalı işçi çalıştırmaya başlayan işverenler ise, çalıştırmaya başladığı ayı takip eden aydan itibaren üç ay içerisinde elektronik tebligat başvurusunda bulunacaklardır.


Sosyal güvenlik il müdürlüğü, sosyal güvenlik merkezi, merkez teşkilatı tarafından tebliğ edilmesi gereken evraklar elektronik ortamda imzalanacak ve Kurum tarafından muhatabın elektronik tebligat adresine iletilecektir. Elektronik imzalı evrak muhatabın (işverenlerin) elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacaktır.


Yönetmelik kapsamında başvuru yapacak işverenler işbu başvuruyu süresinde yapmakla, elektronik tebligat adresinde meydana gelen değişiklikleri bildirmekle yükümlü olup sorumlulukların yerine getirilmemesinden doğacak hukuki sonuçlar muhatabın sorumluluğundadır.


Elektronik tebligat adresinin kullanıma kapatılması, işlem zaman bilgileri ve kayıtların muhafazası, muhatabın sorumluluğu ve kullanılacak elektronik tebligat sisteminin belirlenmesi hakkında detaylar için Yönetmeliğe aşağıdan ulaşabilirsiniz:


Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Commentaires


bottom of page