top of page

UKA HUKUK BÜLTEN: KORONAVİRÜS SALGINI KAPSAMINDA KAR PAYI DAĞITIMINA GETİRİLEN SINIRLANDIRMALAR

Dünyada ve ülkemizde gittikçe daha da ciddi bir hal alan Covid-19 nedeniyle, neredeyse her gün devlet erklerince yeni tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı’nın 20/03/2020 tarihli, hâlihazırda çağrısı yapılmış olan genel kurulların yönetim kurulu kararı ile ertelenmesine ilişkin duyuruyu sizlerle paylaşmıştık. Bu kapsamda son olarak Ticaret Bakanlığı’nın 31/03/2020 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”)’ne gönderdiği yazı ile şirketlerin öz sermayesinin korunması ve kar paylarının dağıtılmasına ilişkin yeni önlemler alınmıştır.

Bilindiği üzere 28/11/2012 tarihinde 28481 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik’in 13/5 numaralı maddesi uyarınca;

“(5) Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.”

hükmü düzenlenmiştir. Bu bağlamda Bakanlığın genel kurullarda konuşulacak gündemi belirleyebilme yetkisi bulunmakta olup Bakanlıkça bu yetkinin kullanıldığı görülmektedir. Bakanlık tarafından gönderilen yazı ile,

“Kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi”

hususları düzenlenmiştir. Yapılan bu bildirim neticesinde 2019 yılı hesap dönemi çerçevesinde gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantılarında;

1- Geçmiş yıl karlarının kar payı dağıtımına konu edilmesi mümkün olmayacaktır,

2- Kar payı dağıtım tutarı 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşamayacaktır,

3- Yönetim Kurulu’na kar payı avansı dağıtım yetkisi verilemeyecektir.

Netice itibariyle sermaye şirketleri tarafından gerçekleştirilecek 2019 yılı olağan genel kurul toplantılarına ilişkin gündem ve kararlarının bu doğrultuda belirlenmesi gerekmektedir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Opmerkingen


bottom of page