top of page

UKA HUKUK BÜLTEN: SGK Primlerinin Ertelenmesi Hakkında

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok anlamda olumsuz etkilerini hissettiren, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Corona Virüsü (Covid-19) sebebiyle alınan tedbirler kapsamında, 24.03.2020 tarihli 31078 sayılı mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, bazı mükelleflerin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması açısından birtakım düzenlemeler getirilmiştir.

İş bu tebliğin 3. maddesi uyarınca;

• Ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden gelir vergisi mükellefiyeti bulunan,

• Corona Virüsü salgınından doğrudan etkilenen ve ana faaliyet alanı olarak perakende, sağlık hizmetleri, mobilya imalatı, demir çelik ve metal sanayii, madencilik ve taş ocağı işletmeciliği, inşaat hizmetleri, endüstriyel mutfak imalatı, otomotiv imalatı ve ticareti ile otomotiv sanayii için parça ve aksesuar imalatı, araç kiralama, depolama faaliyetleri dahil lojistik ve ulaşım, sinema ve tiyatro gibi sanatsal hizmetler, matbaacılık dahil kitap, gazete, dergi ve benzeri basılı ürünlerin yayımcılık faaliyetleri, tur operatörleri ve seyahat acenteleri dahil konaklama faaliyetleri, lokanta, kıraathane dahil yiyecek ve içecek hizmetleri, tekstil ve konfeksiyon imalatı ve ticareti ile halkla ilişkiler dahil etkinlik ve organizasyon hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulunan mükellefler ile

• İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirler kapsamında geçici süreliğine faaliyetlerine ara verilmesine karar verilen işyerlerinin bulunduğu sektörlerde faaliyette bulunan mükellefler açısından

01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep hali ilan edilmiştir.

Aynı tebliğin 5. Maddesi ile 65 yaş üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında dahil olan mükellefler ile meslek mensupları açısından da mücbir sebep hali ilan edilmiş ancak sokağa çıkma yasağının sona ereceği tarih henüz belirlenmediğinden bu kişiler açısından net bir süre sınırlaması getirilmemiştir.

Bu tedbirler kapsamında, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından;

1- 01.04.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen işverenlerden, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-a maddesi uyarınca sigortalı işçi çalıştıran işverenlerin;

- 2020/Nisan ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mart ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 31.10.2020 tarihinin cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle 02.11.2020 tarihine,

- 2020/Mayıs ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Nisan ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi, 30.11.2020 tarihine,

- 2020/Haziran ayı sonuna kadar ödenmesi gereken 2020/Mayıs ayına ait sigorta primlerinin ödeme süresi ise 31.12.2020 tarihine ertelenmiştir.

2- Bunun yanı sıra, köy ve mahalle muhtarları ile isteğe bağlı sigortalılar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

• Ticarî kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar,

• Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,

• Tarımsal faaliyette bulunanlar,

• Tüzel kişilikleri yukarıda belirtilen ve ana faaliyet alanları itibarıyla mücbir sebep halinde olduğu kabul edilen; anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortaklarından

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesi kapsamında Bağ-kur sigortalısı olanların da prim ödeme süreleri, yukarıda bir (1) numaralı paragrafta belirtilen tarihlere ertelenmiştir.

3- 65 yaşını doldurmuş veya kronik rahatsızlığı nedeniyle sokağa çıkma yasağı kapsamında bulunan gerçek kişi işverenler ile isteğe bağlı sigortalılar hariç 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4/1-b maddesi kapsamında Bağ-kur sigortalısı olanların 22.03.2020 tarihi ile mücbir sebep dönemi sona erene kadar 65 yaşını doldurmuş olanlar ile kronik rahatsızlığını sağlık kuruluşlarından alınacak belgeler ile ispat edenlerin mücbir sebep dönemi boyunca tahakkuk edecek sigorta primleri, sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15. Günün sonuna kadar ertelenmiştir.

* 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 89. Maddesi uyarınca uygulanan gecikme zammı ve gecikme cezasının, iş bu kapsamda ertelenen prim ödemelerinde söz konusu olmayacağını da önemle belirtmek isteriz.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve beyanname ile yapılması gereken başvuruların sürelerinde ise herhangi bir ertelemeye gidilmemiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 02.04.2020 tarihinde yayınlanan Prim Ödeme Sürelerinin Ertelenmesi Hakkında Duyuruya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz; Ayrıca ilgili duyurunun pdf formatı da mail ekinde bilginize sunulmuştur.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comentários


bottom of page