top of page

YARGI ALANINDAKİ DURMA SÜRESİNİN UZATILMASINA DAİR CUMHURBAŞKANI KARARI

Bilindiği üzere korona virüsü salgını sebebiyle tüm alanlarda olduğu gibi yargı alanında da meydana gelen hak kayıplarının önlenmesi amacıyla 26/03/2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1. maddesi ile sürelerin durdurulmasına ilişkin düzenlemeler yapılmış ve bu düzenlemelerin kapsamına ilişkin detaylar 30/03/2020 tarihli bültenimizle tarafınızla paylaşılmıştır.

Söz konusu düzenleme uyarınca dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler, zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreler, İdari Yargılama Usulü Kanunu, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler, arabuluculuk ve uzlaştırma kurumlarındaki süreler, İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen sürelerle birlikte nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemlerin 30/04/2020 tarihine kadar durdurulduğunu hatırlatmakta fayda vardır.

30/04/2020 tarihli ve 2480 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile durma süreleri; Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç olmak üzere 15/06/2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Kararda ayrıca bu süreçte salgının yayılma tehlikesinin ortadan kalkması halinde durumun yeniden değerlendirilebileceği belirtilerek durma sürelerinin 15/06/2020 tarihinden önce de sona erebileceği ifade edilmiştir.

Önceki düzenleme ile kapsam dışında bırakılan suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri, Ceza Muhakemesi Kanununda düzenlenen koruma tedbirlerine ilişkin süreler ve Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler ise yine işlemeye devam edecektir.

Özetle;

- Nafaka alacaklarına ilişkin icra takip ve işlemleri,

- Suç, ceza, kabahat ve idari yaptırımlara ilişkin zamanaşımı süreleri,

- Disiplin hapsi ve tazyik hapsine ilişkin zamanaşımı süreleri,

- CMK kapsamındaki koruma tedbirlerine ilişkin süreler,

- HMK kapsamındaki ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler,

- Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler

Hariç olmak üzere tüm sürelerin 15/06/2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page