top of page

Psikolojik, sosyal ve hukuki boyutları olan boşanma sürecinin doğru biçimde yönetilmesi ve tarafların haklarının korunarak sonuçlandırılması tüm aile bireyleri için öneme sahiptir.


UKA Hukuk, Medeni Kanun ve ilgili mevzuatlardaki güncel düzenlemelerin ışığında; evlilik öncesi ya da esnasında mal rejimi sözleşmelerinin düzenlenmesi yönünden müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunmasının yanında, anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davaları, nafaka, nesebin reddi, soybağının kurulması, velayet – vesayet ve Aile Mahkemeleri’nin görev alanına giren diğer davalarda da mahkemeler nezdinde müvekkillerini temsilen davaların başlatılması ve takibi süreçlerini yürütmektedir. Bunların yanında; yabancı mahkemelerden verilen kararların tanıma ve tenfizi, miras yazımı ve korunması ve Aile Hukuku’ndan doğan tüm sorun ve uyuşmazlıkların çözümünde müvekkillerine hukuki destek sağlamaktadır.


Miras Hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.


Ölüme bağlı işlemlerin şekil ve koşulları, mirasın geçişi ve geçiş şekli, bunun yasal sonuçları, miras paylarının ne şekilde dağılacağı, saklı paya ilişkin haklar, tenkis ve denkleştirme, miras ortaklığının giderilmesi gibi durumlar deneyim ve uzmanlık gerektirmektedir.
Veraset ilamı alınması, vasiyetname düzenlenmesi, miras taksim sözleşmeleri ve ölünceye kadar bakma sözleşmelerinin hazırlanması da dahil olmak üzere mirastan doğan her türlü uyuşmazlık ve çeşitli nitelikteki davaların takibi konusunda hukuki destek sağlanmaktadır.

Aile ve Miras Hukuku

bottom of page