top of page

WELCOME

Welcome visitors to your site with a short, engaging introduction. Double click to edit and add your own text.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Ünal – Kıraner – Aydemir Avukatlık Ortaklığı (“Hukuk Büromuz”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. İşbu aydınlatma metni kapsamında; hangi kişisel verilerinizin işlendiği, kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar konularında tarafınıza bilgi verilmektedir.

  2. İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri: Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası, diğer kimlik bilgileri,

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, Adres ve diğer iletişim bilgileri,

Hukuki İşlem: Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler,

Müvekkil İşlem: Fatura, senet, çek bilgileri, Talep bilgisi,

Fiziksel Mekan Güvenliği: Kamera kayıtları,

Risk Yönetimi: Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler,

Finans: Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri,

Diğer veriler; Görsel ve işitsel kayıtlar, Talep şikayet bilgisi

  3.   Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

 

Kişisel verilerinizi;

 

 • Müvekkillerle kurulan sözleşmelerin ifası ve müvekkillerle sözleşme süresince ve sonrasında ilişkilerin yürütülmesi, yönetilmesi, planlanması ve icrası, sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,

 • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,

 • Bilişim Teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Hukuk Büromuzun fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası,

 • Hukuk Büromuzun sunduğu hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası,

 • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası,

 • Müvekkillerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Hizmet ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi

 

 amaçları (hepsi birlikte “Amaçlar”) kapsamında işleyebilmekteyiz.

  4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Hukuk Büromuzun internet sitesi, Hukuk Büromuzun kullandığı cari hesap, fatura vb. finansal dokümanlar, Hukuk Büromuza ait elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesapları vasıtasıyla tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplanacaktır. Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler ile işlenmektedir.  

 

Veri sorumlusu olarak Hukuk Büromuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması;

 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 • Hukuk Bürosunun fiziki/elektronik güvenliğine yönelik çalışmaların planlanması ve icrası,

 • Finans ve muhasebeye yönelik faaliyetlerin planlanması, takibi ve icrası,

 • Bilişim Teknolojileri ve veri güvenliği faaliyetlerinin planlanması ve icrası

 

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Müvekkillerle kurulan sözleşmelerin ifası ve müvekkillerle sözleşme süresince ve sonrasında ilişkilerin yürütülmesi, sözleşmesel ilişkiden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin işlem ve faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ve takibi,

 • Hizmet ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,

 

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Talep ve şikayetlerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerin planlanması ve icrası

 

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Hukuk Büromuzun sunduğu hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve icrası,

 • Müvekkillerle sözleşme ilişkisi içerisine girmeye veya sözleşme yenilemeye yönelik operasyon, araştırma, analiz, raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Hizmet ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası,

 • İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası,

 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası,

 

  5. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amaçları


Kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen Amaçlar kapsamında, yurt içinde yerleşik iş ortaklarımız, hukuki uyuşmazlık tarafları ve kanunen yetkili adli&idari merciler ve kamu kurumları ve/veya kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir.   

  6. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın etkili bir şekilde kullanılması için için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVKK 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.ukahukuk.com/ adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Akat Mah. Ebru Sok. No:27 34335 Beşiktaş İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, iadeli taahhütlü posta ile iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu info@ukahukuk.com adresine göndererek de taleplerinizi iletebilirsiniz.

Sizin adınıza üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için, bu üçüncü kişiye noterlikçe düzenlenmiş özel vekaletname vermiş olmanız gerekmektedir.

Hukuk Büromuz, başvuruda bulunan kişinin Veri Sahibi olup olmadığını tespit etmek adına İlgili Kişiden bilgi talep edebilecek, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, Veri Sahibine başvurusu ile ilgili sorular yöneltebilecektir.

bottom of page