top of page

UKA Hukuk, müvekkillerinin karşı karşıya kaldığı idare hukuku ve idari yargılama alanına giren ihtilaflar ile vergi hukuku alanına giren uyuşmazlıklar karşısında hukuki sorunlara karşı nitelikli, hızlı çözümler bulmayı ve müvekkilini başarı ile temsil etmeyi ilke edinmiştir.


Bireyler ya da şirketler, idareyle, idarenin uygulamaları ve yaptırımlarıyla karşı karşıya kalabilir. Bu gibi hukuki durumlarda UKA Hukuk, geniş idare hukuku ve idari yargılama süreci bilgisi ile müvekkillerinin bu alandaki hukuki sorunlarına etkin çözümler bulmayı amaçlar; dava öncesi ve dava sonrası aşamalarda müvekkillerine gerekli hukuki desteği verir.


Bireylerin ve şirketlerin vergi yükümlülüğü Anayasa ile hükme bağlanmış ve düzenlenmiştir. Bu yükümlülük yerine getirilirken vergide adalet, vergide eşitlik, vergide kanunilik gibi ilkelere uyulmalıdır. İdari işlemlerin hukuki denetime tabi tutulması ile oluşan hukuka aykırı durumları gidermek ve hukuk devleti ilkesini tatbik edebilmek amacıyla, idarenin kusurlu ve hatalı olabilecek eylemlerine karşı UKA Hukuk, Müvekkillerini haklarını korumakta, temel ilkelere bağlı kalarak müvekkilleri ve idare arasındaki hukuki ilişkinin düzenlenmesi için bu alandaki uzman kadrosuyla kaliteli ve sonuç odaklı bir danışmanlık hizmeti vermektedir.

İdare ve Vergi Hukuku

bottom of page