top of page

Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTK”) tarafından hazırlanan Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) 18 Ocak 2022 Tarihli ve 31723 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.


Yönetmelik kapsamında elektronik haberleşme sektörüne ilişkin olarak önemli değişiklikler yapılmış olup işletmecilere(elektronik haberleşme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleşme şebekesi sağlayan ve alt yapısını işleten şirketler) önemli yükümlülükler getirildiği görülmektedir. Bu bağlamda tarafımızca önemli görülen değişikliklere aşağıda yer verilmiştir;


ABONELİK SÖZLEŞMESİ KURULMASI VE ABONELİK İLİŞKİSİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

1-Yönetmeliğin 6. Maddesine eklenen 4 .fıkra ile birlikte abone tarafından, kayıtlı olduğu tarife kapsamında sahip olduğu kullanım hakları dışında ücretli arama gerçekleştirilmesi halinde, paket aşımı kullanımları hariç olmak üzere, işletmeci tarafından aboneye ücret yansıtılacağı hakkında ücretsiz bilgilendirme anonsu verilmesi zorunlu kılınmıştır. Aboneler bu anonsun kaldırılmasını istediklerinde müşteri hizmetlerine, yazılı başvuru, kısa mesaj veya çevrimiçi işlem merkezine bu taleplerini ileterek işlemi gerçekleştirebilir.


2-Abone adına birden fazla abonelik sözleşmesinin bulunması halinde, abonenin söz konusu sözleşmelere kayıtlı hatlardan birisini yetkili kılarak diğer hatlarından gerçekleştirileceği tarife değişikliği, ek paket satın alınması ve benzeri tüm abonelik işlemleri bu hat üzerinden gerçekleştirmesi mümkündür. Yetkili hattın abonelik sözleşmesinin feshedilmesi halinde diğer hatların yetkili hat tarafından yönetilme yetkisi de ortadan kalkacaktır. Bir hattı olan abonenin ikinci hat edinmesi durumunda, abonenin sahip olduğu iki hatta da yirmi dört saat içinde yukarıda belirtilen imkâna ilişkin kısa mesaj yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.


3-Yönetmeliğin 6.maddesine eklenen 5. Fıkrasına göre elektronik haberleşme hizmetinden faydalanmak isteyen kişilere, e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulama yaparak farklı işletmecilere ait hizmet tekliflerini karşılaştırabilmelerine imkan tanınmıştır.


ABONELİK TAAHÜTNAMELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

4- Yönetmeliğin 12. Maddesine eklenen 9.fıkra ile birlikte taahhüt alınmadan önce ayrı bir sayfa olarak kolay ve anlaşılabilir bir taahhüt özetini tüketicinin bilgilendirilmesini teminen ispatlanabilir bir şekilde tüketiciye sunulması gerektiği düzenlenmiştir. Ek olarak taahhüt özetine ilişkin belgenin bir nüshası işletmeci tarafından tüketiciye kâğıt üzerinde ya da elektronik ortamda abone ile paylaşılacak ve bu özet belge, abonenin onayı olmadan değiştirilemeyecektir. Özet belgede takvim ayı olarak taahhüdün süresi, tarifenin taahhütsüz ücreti ve varsa taahhüt süresi boyunca ödenecek ortalama aylık ücreti, fesih halinde abone tarafından katlanılmak zorunda kalınabilecek tutarlara ilişkin olarak azami cayma bedeli, asgari cayma bedeli, taahhüt süresindeki her günün cayma bedellerinin ayrı ayrı hesaplanarak toplanmasından elde edilen tutarın taahhüt gün sayısına bölümü ile ortaya çıkacak ortalama cayma bedeli, söz konusu taahhüt yeni bir abonelik kapsamında değil ise önceden verilen sözleşme özetinde yer alan diğer bilgiler bulunmalıdır. Ayrıca İşletmeci tarafından, taahhüde aykırılık oluşturan hususlara, açık, sade ve anlaşılabilir şekilde siyah koyu harflerle taahhütnamede yer verilmesi zorunluluğu getirilmiş olup abone tarafından gerçekleştirilen işlemin taahhüde aykırılık oluşturan hususlar arasında yer alıp almadığının açıkça tespit edilemediği hallerde, abone lehine yorumun esas alınacağı düzenlenmiştir. Ayrıca İşletmeci ile abone arasında belirlenen taahhüt süresi yirmi dört ayı geçemeyecektir.


5- Yönetmeklik’te yapılan bir diğer önemli düzenleme ise işletmeciler tarafından taahhüt edilen internet hız seviyelerinin sağlanamadığı durumlara ilişkindir. Bu kapsamda işletmeci tarafından taahhüt edilen internet hızının, BTK’ca belirlenen Adrese Dayalı Hız Ölçümlerine ilişkin düzenlemelerde tespit edilen kriterler uyarınca sağlanamadığının tespiti halinde abone tarafından cihazın kalan bedeli hariç herhangi bir cayma bedeli ödemeksizin abonelik feshedilebilecektir.


ABONELİK SÖZLEŞMELERİNDE FESİH SÜRECİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER

6-Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklikle birlikte abonelere, abonelik sözleşmelerini feshetmek istedikleri takdirde fesih taleplerini farklı seçenekler üzerinden iletme imkanı tanınmıştır. Bu kapsamda fesih talepleri, işletmeci ya da adına abonelik sözleşmesi yapmaya/işlemlerini yürütmeye yetkili temsilcisine doğrudan yazılı olarak, teyit edilmiş olmak kaydıyla işletmecinin faks numarasına faks gönderilerek, güvenli elektronik imza ile gönderilip saklanabilen metinler kullanılarak, e-Devlet Kapısını kullanılarak, işletmecinin çevrimiçi işlem merkezi kullanılarak, işletmecide kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılarak, işletmecinin müşteri hizmetleri kullanılarak ve kurum tarafından belirlenebilecek diğer yöntemleri kullanmak suretiyle iletilebilecektir. Aboneler her zaman ücretsiz olarak abonelik sözleşmelerini sonlandırabilirler.


7-Fesih işleminden sonra işletmeci geri kalan alacakları için borcu olan aboneye abonenin fesih talep tarihinden sonra en geç dört ay içinde son fatura gönderebilecektir. Bununla birlikte bu süre sınırı, son faturaya uygulanan gecikme faizi ve yasal takipten doğan faturalar için uygulanmayacaktır. Abone tarafından son faturanın süresi içerisinde ödenmemesi halinde, 19 uncu maddenin altıncı fıkrasında geçen son uyarıdan en az yedi gün önce işletmeci, başlığında adının geçtiği ve içeriği Kurum tarafından belirlenebilecek kısa mesaj ile asgari son fatura borcunun ödenmemiş olduğu ve borcun ödenmemesi halinde yasal takip başlatılacağı bilgisini abonenin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası adına kayıtlı tüm aktif mobil numaralarına, mobil telefon hizmeti sunan işletmeciler vasıtasıyla göndermek zorundadır.Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Opmerkingen


bottom of page