top of page

Garanti Belgeleri ile Servis Fişlerinin Elektronik Ortamda Düzenlenmesine Dair Düzenleme

05/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Garanti Belgesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 01/01/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere Garanti Belgesi Yönetmeliği ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmış olup, bu kapsamda halihazırda kağıt üzerinde yazılı olarak verilmesi mecburi olan garanti belgelerinin ve malın teslim alındığına dair belge ve servis fişlerinin elektronik ortamda düzenlenebilmesi mümkün kılınmıştır. Bu hususlar hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz;

1. Garanti Belgesi Yönetmeliği’nde Yapılan Değişiklikler

İlgili yönetmelikte yapılan değişiklik öncesinde garanti belgelerinin elektronik ortamda tüketicilere gönderilmesini mümkün kılan açık bir hüküm bulunmadığından, uygulamada herhangi bir hak kaybına uğranmaması adına garanti belgeleri fiziken tüketiciye verilmekteyken 05/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete ile yönetmeliğin 5. maddesinde yapılan değişiklik ile garanti belgelerinin kağıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebileceği, ancak tüketicinin talebi halinde kağıt üzerinde yazılı olarak verilmesinin zorunlu olduğuna dair düzenleme getirilmiştir. İlgili değişiklik yönetmeliğin 2. maddesinde,

“Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(1) Üretici ve ithalatçılar, tüketicilere yönelik ürettikleri veya ithal ettikleri, bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan kullanılmamış mallar için bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

(2) Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu ve bu sorumluluğun yerine getirildiğinin ispatı satıcıya aittir. Garanti belgesi kâğıt üzerinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur.

Şeklinde düzenlenmiştir. Kalıcı Veri Saklayıcısı tanımı da aynı yönetmeliğe eklenen 4. Madde’nin i bendinde,

Kalıcı veri saklayıcısı: Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı”

şeklinde açıklanmıştır.

Bu doğrultuda tüketici özel olarak yazılı garanti belgesi talep etmediği takdirde, “kalıcı veri saklayıcısı” tanımını karşılayan teknik ve diğer özellikleri haiz araç veya ortamlar yoluyla tüketicilere garanti belgesinin gönderimi hukuken mümkün hale gelmiştir. Belgelerin verildiğine ilişkin ispat yükü satıcıya ait olduğundan kalıcı veri sağlayıcısı ile verilen belgelerin teslimine ilişkin hangi ortam kullanıldıysa o ortam üzerinden bunun ispatını sağlayan bir sistem oluşturulması ve bu kayıtların saklanması uygun olacaktır.

Garanti Belgelerinin kalıcı veri saklayıcı ile verilmesi halinde ilgili yönetmeliğin değişen 7. Maddesi gereği garanti belgelerinin içeriğinde imza ve kaşenin yer alması şartı da kaldırılmıştır.

“Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

(2) Mesafeli olarak kurulan sözleşmelerde birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan şartlar aranmaz. Bu durumda faturada yer alan bilgiler esas alınır.

(3) Garanti belgesinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda birinci fıkranın (b) bendinde yer alan imza ve kaşe şartı aranmaz.”

2. Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklik

İlgili yönetmeliğin 11. Maddesinin 1 ve 2. Fıkralarında malın teslim alındığına dair belgelerin ve servis fişlerinin ne şekilde düzenleneceği yer almaktadır. 05/11/2020 tarihli ve 31295 sayılı Resmi Gazete ile yapılan değişiklik ile maddeye eklenen yeni fıkrayla bu belgelerin kalıcı veri sağlayıcısı ile de (elektronik ortam vb.) verilebileceği düzenlenmiştir. İlgili düzenleme,

“Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

(6) Malın teslim alındığına dair belge ve servis fişi kalıcı veri saklayıcısıyla da tüketiciye verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur. Bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması gerekir. Onay, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabilir. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonuna aittir. Malın teslim alındığına dair belgenin ve servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda birinci ve ikinci fıkralarda yer alan imza şartı aranmaz.”

Şeklindedir. Garanti Belgesi Yönetmeliğinde olduğu gibi bu yönetmelikte yapılan değişiklikte de elektronik ortamın kullanılabilmesi için kalıcı veri saklayıcı aracılığıyla işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmekte olup kalıcı veri saklayıcısı tanımı, Garanti Belgesi Yönetmeliğinde yer alan tanım ile aynıdır. Bununla birlikte Garanti Belgesi yönetmeliğinden farklı olarak bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin tüketicinin onayının alınması da gerekmekte olduğundan, bu belgeler elektronik ortam üzerinden verilecekse kullanılan elektronik ortamda tüketiciler için bir onay mekanizması da oluşturulmalıdır. Onaya ilişkin kayıtlar da gerekli yasal süreler göz önünde tutularak saklanmalıdır.

İlgili yönetmeliklere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page