top of page

Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.08.2022 tarihli, 31932 sayılı Resmi Gazete’de “ Mesafeli Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmış olup işbu Yönetmelik ile getirilen değişikliklere ilişkin detaylar aşağıda bilginize sunulmuştur;


Mesafeli Sözleşmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (“Yönetmelik”) ile Mesafeli Sözleşmeleri Yönetmeliği’nde (“Değişlik Yapılan Yönetmelik”) değişiklik yapılmıştır.


 • Mesafeli Sözleşmelerde tüketiciye ön bilgilendirme yapılacak hususların düzenlendiği Yönetmeliğin 5. maddesine “ticari reklam ve tanıtımlarında taahhüt edilen süre ile uyumlu teslim veya ifa süresi” de eklenmiş ve aynı maddede yer alan cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bilgilerin tanımı genişletilmiştir. Ayrıca yine 5. maddeye eklenen yeni fıkra ile mesafeli sözleşmelerin platform üzerinden kurulması halinde aracı hizmet sağlayıcının ön bilgilendirmenin yapılmasından dolayı satıcı veya sağlayıcı ile birlikte sorumlu olacağına ilişkin düzenleme getirilmiş olup veri girişinin aracı hizmet sağlayıcısı tarafından yapılması halinde ise birinci fıkrada belirtilen zorunlu hususlardaki eksikliklerden ve verilerin doğruluğundan aracı hizmet sağlayıcılarının da sorumlu tutulacağı belirtilmiştir.


 • Bununla birlikte, Değişiklik Yapılan Yönetmelik’in 6. maddesinde yer alan ön bilgilendirme yöntemi maddesine mesafeli satış sözleşmesinin sesli iletişim yoluyla kurulması veya siparişe ilişkin bilgilerin sınırlı alanda ya da zamanda sunulduğu ortamda kurulması halinde, Yönetmelik’in 5. maddesinde yer alan ön bilgilendirmede yer alması gereken hususların yazılı olarak gönderilmesi zorunluluğuna kalıcı veri sağlayıcısı ile de gönderim eklenmiştir.


 • Yapılan bir diğer değişiklik ise Yönetmelik’te yer alan cayma hakkının kullanımının düzenlendiği 11. maddenin 1. fıkrasına aracı hizmet ibaresi eklenmiş olup tüketicilerin cayma hakkını satıcı veya sağlayıcıya yöneltebilmesinin yanında aracı hizmet sağlayıcısına da yöneltebilmesi imkanı getirilmiştir. Buna ek olarak, ilgiliyi maddeye eklenen 5. fıkra ile platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı tüketicinin form doldurabilmesi veya cayma beyanını gönderebilmesi için platform üzerinde gerekli sistemi kurmak ve tüketicilerin iletmiş olduğu cayma beyanlarının kendisine ve satıcı veya sağlayıcıya ulaştığına ilişkin teyit bilgisini tüketiciye derhal iletme zorunluluğu düzenlenmiştir.


 • Yeni düzenleme ile birlikte getirilen bir başka değişiklik ise Yönetmelik’in 12. maddesinde yer alan, tüketici tarafından cayma hakkının kullanılması halinde satıcı ve sağlayıcının yükümlülüklerine ilişkindir. Yönetmeliğin eski düzenlemesine göre Satıcı, cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren 14 gün içinde tahsil edilen tüm masrafları tüketiciye iade etmekle yükümlüyken, yönetmelikte yapılan değişiklik ile beraber Satıcı, iade yükümlülüğünü cayma hakkının kullanılmasına ilişkin bildirimin kendisine ulaşmasından itibaren değil, malın iade için ön bilgilendirmede belirtilen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten itibaren, tüketicinin malı iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade etmesi durumunda ise malın satıcıya ulaştığı tarihten itibaren başlayarak 14 gün içerisinde yerine getirmek zorundadır. Bununla birlikte cayma hakkının malın tesliminden önce kullanılması halinde ise satıcı ile platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcı, cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür.


 • Bunun yanı sıra Yönetmelikte yapılan değişiklik ile getirilen bir yenilik ise Platform üzerinden kurulan ve bedelin tahsiline aracılık edilen mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcısının teslim sonrası bedelin satıcıya aktarıldığı durum hariç olmak üzere ödemelerin tüketiciye iade edilmesinden satıcı ile birlikte müteselsilen sorumlu tutulmasıdır.


 • Yine platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerde, satıcı veya sağlayıcı, tüketicinin cayma hakkını kullandığına ilişkin kendisine ulaşan bildirimi aracı hizmet sağlayıcıya derhal ulaştırmakla yükümlüdür.


 • Yönetmeliğin değişiklik öncesi halinde mesafeli sözleşmelerde sadece tüketicinin, sağlayıcının ve satıcının yükümlülükleri düzenlenmekteyken Yönetmeliğe eklenen 12/A maddesi ile mesafeli sözleşmelerde aracı hizmet sağlayıcısının da yükümlülükleri düzenlenmiştir.

"MADDE 12/A- (1) Aracı hizmet sağlayıcı, platform üzerinden kurulan mesafeli sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülüklerin kullanım süresi boyunca tüketicilerin aşağıda belirtilen hususlara ilişkin talep ve bildirimlerini iletebilmelerine ve takip edebilmelerine elverişli bir sistemi kurmak, kesintisiz olarak açık tutmak zorundadır:

a) Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirim.

b) Sözleşmenin feshine dair bildirim.

c) Bedel iadesi talebi.

ç) Tüketicilerin satıcı veya sağlayıcı ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların talebi.

d) Teslimat veya ifaya ilişkin talep ve şikayetler.

(2) Aracı hizmet sağlayıcı, birinci fıkrada belirtilen talep ve bildirimleri, satıcı veya sağlayıcıya derhal iletmek zorundadır.

(3) Aracı hizmet sağlayıcı, ön bilgilendirmenin yapılması, teyidi ve ön bilgilendirmenin yapıldığının ispatından satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(4) Veri girişinin aracı hizmet sağlayıcı tarafından yapıldığı durumlarda, 5 inci maddede belirlenen ön bilgilendirmede bulunulması zorunlu hususlardaki eksikliklerden aracı hizmet sağlayıcı sorumludur.

(5) Aracı hizmet sağlayıcı, bu Yönetmelikte yer alan hususlardan dolayı tüketicinin satıcı veya sağlayıcılar ile yaptıkları işlemlere ilişkin kayıtların üç yıl boyunca tutulmasından ve istenilmesi halinde bu bilgilerin ilgili kurum ve kuruluşlar ile tüketicilere verilmesinden sorumludur.

(6) Aracı hizmet sağlayıcı, satıcı veya sağlayıcı ile yaptığı aracılık hizmetine ilişkin sözleşmeye aykırı uygulamaları nedeniyle satıcı ve sağlayıcının Kanunun 48 inci maddesine ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranmasına sebep olduğu her bir tüketici işleminden sorumludur.

(7) Satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde aracı hizmet sağlayıcı;

a) Malın teslimi veya hizmetin ifasından önce tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda cayma hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,

b) Malın tesliminden sonra tüketicinin cayma hakkını kullanması durumunda, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarih itibarıyla bedel satıcıya aktarılmamışsa cayma hakkına konu malın, iade için öngörülen taşıyıcıya teslim edildiği tarihten veya iade için öngörülenin haricinde bir taşıyıcı ile iade edilmesi durumunda da satıcıya ulaştığı tarihten itibaren,

c) Tüketicinin 16 ncı maddede belirtilen sözleşmeyi fesih hakkını kullanması durumunda fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren,

on dört gün içinde, tahsil ettiği mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarının tüketiciye iadesinden, satıcı veya sağlayıcı ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(8) Aracı hizmet sağlayıcı, satıcı veya sağlayıcının onayı olmaksızın düzenlediği kampanyalı, promosyonlu veya indirimli satışlara ilişkin olarak aracılık ettiği mesafeli sözleşmelerde kampanya ve benzeri taahhütlerin karşılanmamasının neden olduğu sözleşmenin hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi hallerinden sorumludur.

(9) Satışa sunulan mal veya hizmete ilişkin platform üzerinden yapılan reklam ve tanıtımlarda taahhüt edilen bilgiler ile ön bilgilendirmede bulunması zorunlu hususların uyumlu olmasından ve ispatından aracı hizmet sağlayıcı sorumludur."

 • Yönetmeliğin 13. maddesinde cayma hakkının kullanılmasında tüketicinin yükümlülüğü düzenlenmiş olup buna göre tüketici cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 10 gün içinde malı satıcıya, sağlayıcıya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye göndermekle yükümlü olup Yönetmelikte yapılan değişiklik ile tüketicinin malı iade etmesi için öngörülen 10 günlük bu süre 14 güne çıkarılarak cayma hakkının kullanılmasına ilişkin süre ile yeknesaklık sağlanmıştır.


 • Bunun yanı sıra maddeye eklenen yeni fıkra ile Tüketici, ön bilgilendirmede kararlaştırılması ve satıcının öngördüğü taşıyıcı ile iadesinde tutarına yer verilmesi halinde teslim masraflarını geçmemek üzere iade masrafını karşılamakla yükümlü olacağı düzenlenmiştir. Ancak, tüketiciye teslim edilen malın ayıplı olması durumunda tüketici iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulamayacaktır. Bunun yanı sıra tüketicinin talep etmesi halinde iade masrafı, kendisine iade edilecek mal veya hizmet bedeli ile teslimat masraflarından mahsup edilebilecektir.


 • İlgili Yönetmelik’in 15. maddesinde cayma hakkının istisnaları düzenlenmiş olup istisna kapsamı genişletilmiştir. Bu doğrultuda 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre tescili zorunlu olan taşınırlar ile kayıt veya tescil zorunluluğu bulunan insansız hava araçlarına ilişkin sözleşmeler, tüketiciye teslimi yapılmış olan cep telefonu, akıllı saat, tablet ve bilgisayarlara ilişkin sözleşmeler, canlı müzayede şeklinde açık artırma yoluyla akdedilen sözleşmeler ile tanıtma ve kullanma kılavuzunda satıcı veya yetkili servis tarafından kurulum veya montajının yapılacağı belirtilen mallardan kurulum ya da montajı yapılanlara ilişkin sözleşmeler için de cayma hakkının kullanılamayacağı belirtilmiştir.


 • Değişiklik ile Yönetmelik’in 16. maddesinde düzenlenen sözleşmenin ifası ve tüketicinin siparişinin teslimatı için öngörülen 30 günlük süre tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler için hariç bırakılmıştır. Bunun yanı sıra Yönetmeliğe eklenen yeni hüküm ile sipariş konusu malın teminin imkansızlaşması hali düzenlenmiş olup buna Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde satıcı veya sağlayıcının ve satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi halinde aracı hizmet sağlayıcının bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde tüketiciye yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirmesi ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade etmesi zorunlu tutulmuştur. Malın stokta bulunmaması durumunun ise mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmeyeceği düzenlenmiştir.


 • Yönetmeliğin 19. Maddesinde yapılan değişiklik ile birlikte İlave ödemelere ilişkin ise aracı hizmetlerin satıcı veya sağlayıcı adına bedel tahsil etmesi durumunda ödemelerin iadesinin derhal yapılacağı madde hükmüne eklenmiş böylece aracı hizmet sağlayıcıları tüketicinin açık onayı olmaksızın ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin açık bırakılması halinde bu ilave ödemelerin iadesini yapmakla yükümlü hale getirilmiştir.


Son olarak belirtmek gerekir ki, Yönetmeliğin 18. maddesiyle, yapılan değişikliklerin yürürlüğe girecekleri tarihler düzenlenmiş olup buna göre Değişiklik Yapılan Yönetmeliğin 12. maddesinin 4. fıkrasının son cümlesinin yürürlük tarihi 01.01.2023, diğer değişikliklerin yürürlük tarihi ise 01.10.2022 olarak belirlenmiştir.


İlgili yönetmelik metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page