top of page

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında

28.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69) yayımlanmış, söz konusu tebliğ ile dövizle ödeme yasağının uygulama esaslarında birtakım değişiklikler yapılmıştır.

Bilindiği üzere mevzuatımızda yer alan, 19.04.2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34) ile Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaya devam edebilecekleri, ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk Lirası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesinin  zorunlu olacağı düzenlenmişti.

 

Bu kapsamda, 28.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2024-32/69) ile dövizle ödeme yapılmasına ilişkin bazı istisnalar getirilmiş, bazı sözleşmeler bakımından dövizle ödeme yapma kısıtlaması esnetilmiştir.

 

Nitekim 28.02.2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile dokuzuncu fıkranın son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş;

 

“Ancak söz konusu sözleşmelere ilişkin aşağıda belirtilen haller dışında kalan ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur:”

 

Fıkranın devamına aşağıdaki bentler eklenerek tüm ödeme yükümlülüklerinin Türk para cinsi üzerinden yapılması zorunluluğu kaldırılmış, bazı sözleşmelerde geçmişe dönük ödeme yükümlülüklerin dövizle yerine getirilebileceği kararlaştırılmıştır.

 

Döviz cinsi üzerinden ödeme yapma yasağına istisna getirilen haller şu şekildedir;

 

“a) 19/4/2022 tarihinden önce akdedilen menkul satış sözleşmelerinin ifası kapsamında 19/4/2022 tarihli ve 31814 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2022-32/66)’in yürürlük tarihi öncesinde dolaşıma girmiş bulunan döviz cinsinden kıymetli evraklar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 

b) 19/4/2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 

c) Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasasında döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden ve kıymetli taş alım satım işlemleri ile bu işlemlerin takası kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 

ç) 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticaret Sermaye Şirketi Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/12) ve 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2004/4) kapsamında, aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) veya Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDTŞ) üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar ile 17/8/2022 tarihli ve 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki İhracat Konsorsiyumu ve 24/8/2022 tarihli ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamındaki E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler üzerinden aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak gerçekleştirilecek ihracatlara yönelik menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 

d) Gümrük beyannamesine tabi tutulan ihrakiye satış ve teslimi dahil 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunundaki transit ve gümrük antrepo rejimleri ile geçici depolama ve serbest bölge hükümlerinin uygulandığı malların teslimine ilişkin akdedilen menkul satış sözleşmeleri kapsamındaki ödeme yükümlülükleri.

 

e) Serbest bölgede faaliyet gösteren firmalar ile dış ticaret işlemleri kapsamında yapılan menkul satış sözleşmesine konu malların teslimine ilişkin ödeme yükümlülükleri.”

 

 

Tebliğde yer alan düzenlemelere göre, dokuzuncu fıkraya eklenen haller dışındaki ödeme yükümlülüklerinin Türk para cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesine ilişkin uygulama devam edecektir.

 

Yukarıda belirtilen Tebliğ’in 8’inci maddesinin dokuzuncu fıkrasına eklenen (a), (b), (c) bentleri 21/04/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, (ç), (d), (e) bentlerinin ise 28/02/2024 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği kararlaştırılmıştır.

 

Yayımlanan tebliğin tamamına https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240228-1.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Adres Değişikliği Hakkında

Ünal & Kıraner& Aydemir Avukatlık Ortaklığı olarak hukuk büromuz 01.04.2024 tarihi itibariyle “Akatlar Mah. Ebru Sok. No: 27  Beşiktaş / İstanbul” adresinde bulunan yeni adresinde faaliyetlerine devam

Comments


bottom of page