top of page

DANIŞTAY BANKALAR REKABET KURUMU KARARI - KÖPRÜ CEZALARI İPTALİ - HURDA ARAÇLAR ÖTV İNDİRİMİ

Bilindiği üzere, Rekabet Kurumu’nun 2011-4-91 sayılı dosyası kapsamında, Türkiye’de faaliyet gösteren bankaların mevduat, kredi ve kredi kartı hizmetlerine ilişkin faiz oranı, ücret ve komisyonların birlikte belirlenmesi konusunda anlaşma ve/veya uyumlu eylem içerisinde bulundukları ve bu suretle 4054 sayılı Kanun’u ihlal ettikleri iddiasına istinaden inceleme yapmıştır. Nitekim yapılan soruşturma neticesinde tesis edilen 13-13/198-10 sayılı 08.03.2013 tarihli karar ile, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 12 teşebbüsün (Akbank, Denizbank, Finansbank, HSBC Bank, ING Bank, TEB, Garanti Bankası, Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, VakıfBank ve Yapı Kredi ); çeşitli bankacılık hizmetlerine yönelik uygulanan faiz oranlarını ve ücretleri birlikte belirlemek suretiyle rekabeti sınırlayıcı nitelikte eylemlerde bulunduklarına hükmedilerek, toplamda 1.1. milyar TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

( İlgili Rekabet Kurulu kararına https://www.rekabet.gov.tr/Karar?kararId=30851aa5-2cf3-4c54-b284-e192ed6ed71b linkinden ulaşabilirsiniz. )

Danıştay 13. Dairesi Tarafından Yapılan İncelemede, Rekabet Kurulu'nun 12 Banka Hakkında Verdiği Kararın Hukuka Aykırı Olduğu Tespit edilmiş ve Danıştay 13. Dairesi’nin karar düzeltme aşamasında verdiği 2016/4017E. 2019/1779K. sayılı karar ile, Rekabet Kurumu’nun 12 Banka hakkında tesis ettiği ve 1.1. milyar Türk Lirası tutarında idari para cezası ödenmesini öngören kararın iptaline ilişkin başvuruyu reddeden Ankara 2. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına karar verilmiştir.

Danıştay 13. Dairesi’nin gerekçeli kararında;

"Davalı idare tarafından Türkiye'de faaliyet gösteren 12 bankanın tamamının mevduat, kredi, kredi kartı ve kamu mevduatı hizmetlerine ilişkin olarak tek bir çerçeve anlaşma veya ortak plan dahilinde belirli koordinasyon içerisinde hareket ettiğinin ve ihlale katılan teşebbüslerin söz konusu çerçeve anlaşma ve plandan haberdar olduğunun yeterli seviyede -makul şüphenin ötesinde- bir ispat standardı ile ortaya konulamadığı, bu hususlara ilişkin olarak dava konusu Kurul kararında yer alan tespitlerin gerekli deliller ile desteklenmediği, dolayısıyla davalı idare tarafından eksik incelemeye dayalı olarak işlem tesis edildiği anlaşılmaktadır"

değerlendirmesi yapılarak idare mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı belirtilmiştir.

- YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Kamuoyunda torba yasa olarak da adlandırılan 7176 Sayılı "Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" 12/06/2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup, söz konusu Kanun ile 13 farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmaktadır. Kanunla esas olarak kamu kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla çeşitli konularda kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi amaçlanmakla birlikte, bunlar dışında bir takım düzenlemeler de yer almaktadır. Bu düzenlemelerden önemli olduğunu düşündüklerimiz aşağıda özetlenmiştir.

1) 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçen kişilere verilen idari para cezalarından belirli tarih aralığı için vazgeçilmesi

Bu Kanunun 15 inci maddesinde, 1/1/2019 - 12/06/2019 tarih aralığında araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsünden geçen kişilere idari para cezası verilmeyeceği, verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçileceği, varsa yapılmış itirazlar ve açılmış davalar hakkında karar verilmesine yer olmadığı kararı tesis edileceği düzenlenmiştir. Aynı zamanda bu cezalar kapsamında tahsil edilmiş olan para cezalarının, maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması hâlinde maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ilgililere red ve iade edileceği düzenlenmiştir.

2) Hurdaya ayrılan veya ihraç edilen araçlarda ÖTV indirimi tutarının artırılması

7103 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi kapsamında, 16 ve daha büyük yaştaki araçların adlarına kayıtlı gerçek veya tüzel kişiler tarafından doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasının akabinde aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, terkin edilebilecek üst sınırı 10.000 Türk lirası olarak belirlenmiştir. Bu Kanunun 19 uncu maddesiyle, 10.000 TL'lik üst sınır 15.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Kommentare


bottom of page