top of page

Pandemide Ücretsiz İzni ve Altı Aylık Kıdeme Etkisi Hakkında Bölge Adliye Mahkemesi Kararı

Bilindiği üzere İş Hukuku uygulamalarında işvereneler tarafından gerçekleştirilen fesihlerde işçiler, “işe iade” davası ile işverence yapılan feshin geçersizliğini talep edebilmektedir. Ancak işçilere tanınan ve iş güvencesi hükümlerinden biri olan işe iade davasının açılabilmesi için işçinin, aleyhine dava açılacak işveren nezdinde en az 6 aylık kıdeminin olması şartı aranmaktadır. Bu 6 aylık kıdem hesaplamasına hangi sürelerin dâhil olacağı konusuna ilişkin olarak halen uyuşmazlıklarla karşılaşılmaktadır.


Bu kapsamda, işçinin ücretsiz izinde geçirdiği sürenin kıdem hesabına katılması doktrinde tartışmalı bir konu haline gelmiş, özellikle Covid-19 pandemisi sürecindeki ekonomik şartlar sebebiyle 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen Geçici 10. madde kapsamında işverenin tek taraflı uygulaması sonucunda kullandırılan ücretsiz izin sürelerinin kıdem süresine eklenip eklenmeyeceği hususunda hukuki belirsizlik oluşmuştur. Bu hususa yönelik Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara hükmetmiştir. Buna göre, pandemi döneminde işveren tarafından kullandırılan tek taraflı ücretsiz izin süresinin, işçinin 6 aylık kıdem süresi hesabına katılacağı hüküm altına alınmıştır. Anılan Bölge Adliye Mahkemesi kararında Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin konuya ilişkin olarak vermiş olduğu bir karara atıf yapılmakla ilgili kararda belirtilen;


’(…) İşçinin 6 aylık kıdem hesabına deneme ve askıda kalan süreler de dahil edilir. Başka bir anlatımla bu hesapta fiili çalışma süreleri mutlak olarak aranmaz.’’


Şeklindeki düzenleme de dikkate alınarak,


’(…) Yargıtay 9. Hukuk Dairesi kararı da dikkate alındığında 7244 Sayılı kanun ile 4857 Sayılı kanununa eklenen Geçici 10. Madde kapsamında tek taraflı izin uygulaması sonucunda kullandırılan ücretsiz izin süreleri 6 aylık kıdem süresi hesabında dikkate alınması gerektiği, bu nedenle ilk derece mahkemesince yargılamaya devam edilerek davanın esası hakkında hüküm kurulması gerekirken dava şartı yokluğundan davanın reddine dair karar verilmesi hatalıdır.’’


Şeklinde karar tesis edilmiştir. Böylelikle işe iade davalarında dava şartı olan 6 aylık kıdem hesabına, işverence tek taraflı verilen pandemi ücretsiz izninde geçen sürelerin de dahil edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.


Verilen bu karar işe iade davalarının dava şartı olan asgari 6 aylık kıdem süresinin hesaplanması özelinde tesis edilmiş olup işçilerin genel kıdem süresinin hesaplanması bakımından doktrin ve uygulamada yaşanan görüş ayrılıklarının da bu karar doğrultusunda açıklığa kavuşturulması ve bu kararın kıdem&ihbar tazminatına ilişkin süre hesaplamalarında da emsal oluşturacağı, aynı zamanda bu karar doğrultusunda doğrudan genel çalışma sürelerinin hesaplanmasına ilişkin de bu minvalde bir yerleşik içtihat oluşabileceği muhtemel görülmektedir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page