top of page

7499 Sayılı Kanun - 8. Yargı Paketi - Kapsamında İcra İflas Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Hakkında

Uzun zamandır kamuoyunun gündeminde olan ve “8. Yargı Paketi” olarak da bilinen 7499 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Kanun”), 12.03.2024 tarihli, 32487 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu yasa değişikliği neticesinde 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda bazı düzenlemeler yapılarak kanun yolları bakımından başvuru sürelerinin yeknesaklaştırılmasını amaçlanmıştır.

 

1-) Kanunun 1. maddesiyle İcra ve İflas Kanunu’nun Müddetler başlıklı 19. maddesinin 2. fıkrasına eklenen “Müddet, hafta olarak belirlenmiş ise başladığı güne son hafta içindeki karşılık gelen günde biter.” cümlesi ile haftalık belirlenen müddetler açısından belirsiz olan gün kavramı belirli hale getirilmiştir.

 

2-) Kanunun 2. maddesiyle İcra ve İflas Kanunu’nun

 

“Tasdik veya ret kararının tebliğinden itibaren on gün içinde borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar kararı temyiz edebilirler. Bu konudaki temyiz incelemesi ivedilikle yapılır ve verilecek karara karşı, karar düzeltme yoluna başvurulamaz”

 

hükmünü içeren Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları başlıklı 309/p maddesinin 3. Fıkrası,

 

“Tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar; tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurabilir.” 

 

şeklinde değiştirilmiş ve tasdik ve ret kararlarının kanun yolu değiştirilmiştir. Yeni düzenlemeyle tasdik veya ret kararına karşı borçlu ve tasdik duruşması sırasında itirazda bulunmuş olan alacaklılar tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna, istinaf incelemesi üzerine verilen karara karşı da tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurabilecektir.

 

3-) Kanunun 2. maddesiyle İcra ve İflas Kanunu’nun Başvurunun mahkemece incelenmesi ve kanun yolları başlıklı 309/p maddesinin 4. fıkrasına eklenen “ile istinaf” ibaresi uyarınca istinaf kanun yolu da maktu harca tâbi kılınmıştır.

 

4-) Kanunun 3. Maddesiyle İcra ve İflas Kanunu’nun “Yukarıda belirtilen kararlara karşı temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.” hükmünü içeren Temyiz yoluna başvurma ve incelenmesi başlıklı 364. maddesinin 2. fıkrası ilk cümlesi “Birinci fıkrada belirtilen kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde temyiz yoluna başvurulabilir; temyiz yoluna başvurma ve incelemesi Hukuk Muhakemeleri Kanunu hükümlerine göre yapılır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

5-) Kanunun 37. maddesi uyarınca 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda süre bakımından yapılan değişiklikleri ele almış olursak;

 

  • İcra ve İflas Kanunu madde 164/2’de yer alan “on gün” ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir.

  • İcra ve İflas Kanunu madde 254/4’te yer alan “on gün” ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir.

  • İcra ve İflas Kanunu madde 293/2’de yer alan “on gün” ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir.

  • İcra ve İflas Kanunu madde 308/a/1’de yer alan “on gün” ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir.

  • İcra ve İflas Kanunu madde 308/e/2’de yer alan “on gün” ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir.

  • İcra ve İflas Kanunu madde 320/1’de yer alan “on gün” ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir.

 

6-) Kanunun 37. maddesi İcra ve İflas Kanunu’nun 353/1 ve 363/1 maddelerinde yer alan “tefhim veya” hükmü çıkarılmış olmakla beraber iki hükümde yer alan “yedi gün” ibaresi “iki hafta” şeklinde değiştirilmiştir.

 

İcra ve İflas Kanunu’nda yapılmış olan söz konusu bu düzenlemeler 01.06.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Kanun’un tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240312-1.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page