top of page

Aracı Hizmet Sağlayanların Ayıplı Ürün Sebebiyle Hukuki Sorumluluğu Hakkında Güncel Yargı Kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, 15/11/2021 tarihinde tüketici uyuşmazlıklarında aracı hizmet sağlayıcılarının sorumluluklarına ilişkin emsal teşkil edebilecek bir karar vermiştir.


Uyuşmazlık, Çiçeksepeti İnternet Hizmeti A.Ş.’ye ait internet sitesi üzerinden, ürün satın alan tüketicinin kendisine ayıplı ürün teslim edilmesinden kaynaklı olarak hizmet sağlayıcısından bedel iadesi talep etmesine ilişkindir. Tüketici, içinden sigara izmariti çıkan truf paketinden dolayı hizmet sağlayıcısı olan Çiçeksepeti’nin bedel iadesini Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurarak talep etmiş ve Heyetçe Çiçeksepeti’nin ürün bedelinden sorumlu olduğu gerekçesiyle başvurunun kabulüne karar verilmiştir. Bunun üzerinde Çiçeksepeti tarafından, tüketici hakem heyeti kararının iptaline ilişkin olarak dava açılmıştır. Mahkeme, tüketicinin hizmet sağlayıcısının ismine duyduğu güvenle hizmeti almaya karar vermesinden dolayı Çiçeksepetinin sorumlu olduğunu, ayıplı ifada bulunan tedarikçi firma ile hizmet sağlayıcısının rücu ilişkisinin iç ilişkileri olduğunu belirtip davanın reddine karar vermiştir.


Adalet Bakanlığı, tüketiciye hizmet sunan sağlayıcı konumunda olan davacı şirketin ayıplı mallardan sorumlu tutulmasının mümkün olmadığını belirtmiş ve kanun yararına bozma talebinde bulunmuştur.


Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, yaptığı inceleme sonucunda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 9. Maddesinde aracı hizmet sağlayıcılarının, hizmet sundukları elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle ve bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığının düzenlendiğini belirtmiş, ayrıca Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte de aynı doğrultuda olan hükümlere işaret etmiştir. Ayrıca taraflar arasındaki mesafeli satış sözleşmesinde satıcı tarafın tedarikçi firma olduğu, aracı hizmet sağlayıcısının hizmet sunduğu elektronik ortamı kullanan gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanan içeriği kontrol etmek, bu içerik ve içeriğe konu mal veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmadığını bu sebeple de internet ağı üzerinden elektronik ticarete imkân sağlayan davacı şirketin aracı hizmet sağlayıcısı olması sebebiyle hizmetin ayıplı ifasından dolayı sorumlu olmadığına hükmedilmiştir.


Bahse konu Yargıtay ilamının, aracı hizmet sağlayıcılara yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerince getirilen muafiyet ile de uyumlu olduğu değerlendirilmektedir.


İlgili kararın tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Bình luận


bottom of page