top of page

E-Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve E-Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

29.12.2022 tarihli ve 32058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı ve Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yürürlüğe girmiş ve bu suretle 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.


Yeni Yönetmelik ile elektronik ticaret ve elektronik ticaret ortamı daha kapsamlı, yaşanan güncel sorunları giderecek ve uygulamadaki yasal boşlukları dolduracak şekilde yeniden düzenlenmiştir.


Birçok farklı ve kapsamlı düzenlemenin bulunduğu Yönetmelik içeriğine ilişkin olarak yorum ve açıklamalarımız aşağıda (i) Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı (ETHS) ve Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılarına (ETAHS) getirilen bilgi verme ve siparişe ilişkin yükümlülükler, (ii) Hukuka aykırı içerik ve haksız ticari uygulamalar, (iii) Fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali, (iv) ETAHS ve ETHS arasında imzalanacak aracılık sözleşmesi, (v) Reklam ve İndirim Bütçesi ve (vi) Diğer Yükümlülükler başlıkları altında bilginize sunulmuştur;


(i) Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı (ETHS) ve Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcılarına (ETAHS) Getirilen Bilgi Verme ve Siparişe İlişkin Yükümlülükler


Yönetmeliğin 5 ve 6 numaralı maddeleri uyarınca ETHS ve ETAHS’lere bilgi verme, ayrıca ETAHS’lere doğrulama yükümlülükleri getirilmiştir. Buna göre ETHS’lerin kendilerine ait internet sitesi, mobil site veya mobil uygulama gibi platformlarının (Elektronik Ticaret Ortamı) ana sayfasında yer alacak “iletişim” bölümünde asgari olarak,


- Tacirler için ticaret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adresi; esnaf ve sanatkârlar için adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi bilgileri,

- KEP adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa işletme adı ile tescilli markası bilgileri,

- Mensubu oldukları meslek odası, meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgiler,


bulunmalıdır. Buna ek olarak elektronik ticaret pazar yerinde satış yapan ve tacir veya esnaf ve sanatkâr olan ETHS’ler, ETAHS tarafından kendilerine tahsis edilen alanda asgari olarak,


- Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka bilgilerinden en az biri,

- KEP adresi bilgisi,

- Esnaf ve sanatkâr için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası bilgisi,


bulunmalıdır. Ayrıca elektronik ticaret pazar yerinde satış yapan ETHS’lere, merkez adreslerini, elektronik posta adreslerini ve telefon numaralarını ETAHS’ye bildirme yükümlülüğü de getirilmiştir.


Bilgi verme yükümlülüğü ETAHS’ler açısından ayrıca düzenlenmiş ve buna göre ETAHS’lerin elektronik ticaret pazar yerinin ana sayfasından direkt ulaşılabilecek şekilde “iletişim” bölümünde asgari olarak;


 • Tacirler için ticaret unvanı, MERSİS numarası ve merkez adresi; esnaf ve sanatkâr için adı ve soyadı, vergi kimlik numarası ve merkez adresi bilgilerini,

 • KEP adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası ve varsa işletme adı ile tescilli markası bilgilerini,

 • Mensubu olduğu meslek odası, meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgileri


bulundurmalıdır. ETAHS’lere getirilen doğrulama yükümlülüğüne ilişkin olarak ise, ETHS’lere ait tanıtıcı bilgilerin, ilgili kurumların erişime açık elektronik sistemlerinden, bunun mümkün olmaması halinde ise ETHS’lerden temin edeceği belgeler üzerinden doğrulama, tanıtıcı bilgilerini doğrulayamadığı ETHS’lere aracılık hizmeti sunmama, aracılık hizmeti sunduğu ETHS’lerin tanıtıcı bilgilerinin güncelliğini sağlama, bu amaçla her takvim yılının ilk üç ayı içinde ETHS’lerin tanıtıcı bilgilerinin doğruluğunu kontrol etme sorumluluğu yüklenmiştir. Bu bilgilerin güncel olmadığının tespit edilmesi halinde ilgili ETHS’ye dâhili iletişim sistemi üzerinden bildirimde bulunulması ve en fazla üç iş günü süre vererek bilgilerin güncellenmesinin talep edilmesi, verilen süre içinde tanıtıcı bilgilerini güncellemeyen ETHS’lere bu bilgileri güncelleyene kadar yalnızca mevcut siparişlere ilişkin aracılık hizmeti sunma zorunluluğu ve imkanı düzenlenmiştir.


Siparişlere ilişkin ETHS ve ETAHS’lere getirilen yeni yükümlülükler uyarınca bu kurumlar,


 • İkinci el malların ayrı kategoride satışa sunulmasını,

 • Siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, vergi ve teslimat masrafları da dâhil olmak üzere alıcının ödeyeceği toplam bedelin ve sözleşmenin diğer şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini,

 • Mal veya hizmetin toplam bedeli, fiyatın hesaplanma usulü ve teslimat masrafları önceden belirlenemiyorsa buna ilişkin ek masrafların ödenebileceği bilgisini,

 • Alıcının siparişi onaylamasından önce veri girişindeki hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi amacıyla özet sipariş formu ile geri al gibi teknik araçları,

 • Sözleşme hükümlerinin, alıcı tarafından yeniden görülebilmesi, basılı bir şekilde kullanılabilmesi ve saklanabilmesi amacıyla söz konusu hususların alıcıya fiziki veya elektronik ortamda temin edilmesini ve

 • ETAHS ve kendine ait elektronik ortamda faaliyette bulunan ETHS’ler siparişi aldıklarını işlemin yapıldığı elektronik ticaret ortamı üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj veya telefon araması gibi araçlardan en az biriyle gecikmeksizin alıcıya bildirmeyi


sağlamakla sorumludurlar. Son olarak Yönetmeliğin 7 numaralı maddesi ile ETAHS’ler ve kendi elektronik ortamlarında satış yapan ETHS’ler için ana sayfalarından erişilebilecek bir “işlem rehberi” oluşturulması yükümlülüğü getirilmiş ve buna göre bahsi geçen kurumlar,


 • Sözleşmenin kurulabilmesi için mal ve hizmetin seçilmesi, teslimat ve ödeme bilgilerinin girilmesi ile siparişin onaylanması gibi gerekli aşamaları gösterir şekilde teknik adımları,

 • Sözleşmenin elektronik ortamda saklanıp saklanmayacağı ile bu sözleşmeye alıcının daha sonra aynı ortamda erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgiyi,

 • Alıcının siparişi vermeden önce veri girişindeki hatalarını belirleyebilmesi ve düzeltebilmesi amacıyla özet sipariş formu ile geri al gibi teknik araçların sunulacağına ilişkin bilgiyi ve

 • Alıcıyla arasında uyuşmazlık çıkması halinde varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmaları


sağlamakla mükelleflerdir.


(ii) Hukuka Aykırı İçerik ve Haksız Ticari Uygulamalar


Yönetmeliğin 10 numaralı maddesi uyarınca ETHS’ler ve ETAHS’ler, aksi başka bir yasal mevzuatla kararlaştırılmadığı sürece, bu kurumlar tarafından sunulan içeriklerin hukuka aykırı olmalarından, söz konusu kurumlar sorumlu olmayacaklardır. Bununla birlikte ETAHS’ler hukuka aykırı içerikten haberdar olmaları halinde, 48 saat içerisinde içeriği kaldırmakla ve durumu ilgili ETHS’ye ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirilmekle mükelleflerdir.


Hukuka aykırı içeriklere ek olarak haksız ticari uygulamalarda bulunulması da Yönetmeliğin 11 numaralı maddesi ile yasaklanmıştır. İlgili maddede haksız ticari uygulamalar, ETAHS’lerin, aracılık hizmeti sunduğu ETHS’nin ticari faaliyetlerini önemli ölçüde bozan, makul karar verme yeteneğini azaltan veya belirli bir kararı almaya zorlayarak normal şartlarda taraf olmayacağı bir ticari ilişkinin tarafı olmasına sebep olan uygulamalar olarak tanımlanmıştır. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere Yönetmelikte haksız ticari uygulamaya emsal olarak gösterilen işlemlerden bazıları aşağıdaki gibidir:


 • Mal veya hizmet satışı karşılığında ETHS’ye yapılması gereken ödemenin en geç, ürün satış bedelinin ETAHS’nin tasarrufuna girdiği ve siparişin alıcıya ulaştığı tarihten itibaren beş iş günü içinde bedelin tamamını içerecek şekilde yapılmaması.

 • ETAHS tarafından satış fiyatında tek taraflı değişiklik yapılması dâhil olmak üzere, ETHS’nin kampanyalı mal veya hizmet satışına zorlanması.

 • ETHS’nin aleyhine olacak şekilde aracılık sözleşmesi hükümlerinde geçmişe yönelik veya tek taraflı değişiklik yapılması ya da buna imkân sağlayan herhangi bir hükme aracılık sözleşmesinde yer verilmesi.


(iii) Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakkı İhlali


ETHS’ler tarafından ETAHS’ler üzerinden satışı gerçekleştirilen mal ve hizmetlere ilişkin olarak üçüncü kişilerce yapılabilecek fikri ve sınai mülkiyet hakkı ihlali başvurularında izlenmesi gereken yol Yönetmeliğin 12 numaralı maddesinde, yapılan ihlal başvurusuna karşılık itiraz yolu ise 13 numaralı maddede düzenlenmiştir. Uygulamada bu hususta daha önceden net bir yasal düzenleme bulunmadığından şikayet yöntemi, değerlendirilmesi ve kabulü/reddi her bir ETAHS’nin kendi iç politikalarına dayanmaktaydı ve bu da hem keyfiyete hem de haksız sonuçlara sebebiyet vermekteydi.


Getirilen yeni düzenleme ile yapılacak ihlal başvurularında,


 • Türk Patent ve Marka Kurumunca düzenlenen hak sahipliğini gösterir tescil belgesi veya Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen bandrol formunun,

 • Şikâyette bulunanın gerçek kişi olması halinde adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, adres bilgileri, e-posta adresi ve varsa KEP adresi; tüzel kişi olması halinde unvanı, adres bilgileri, e-posta adresi, varsa KEP adresi ve vekil sıfatıyla şikâyette bulunulması halinde vekalet verenin ve vekilin anılan bilgileri ile vekilin temsile yetkili olduğunu gösterir belgenin,

 • Şikâyet konusu ürünün fikri ve sınai mülkiyet hakkını ihlal ettiğine dair gerekçe ve delillerin,

 • Şikâyete konu ürünü gösterir internet adresinin ve

 • Şikâyet başvurusu kapsamında sunulan bilgi ve belgelerin gerçeğe aykırı olması durumunda başvuru sahibinin doğacak zararlardan sorumlu olduğuna dair beyanının


ibraz edilmesi zorunlu hale getirilmiştir. ETAHS, eksiksiz şekilde yapılan başvurunun kendisine ulaşmasından itibaren 48 saat içerisinde ilgili ürünü yayımdan kaldırma ve ilgili ETHS’yi ve hak sahibini bilgilendirmekle yükümlüdür. İlgili ETHS ve hak sahibi, madde 13’te düzenlenen bilgi ve belgeleri ibraz ederek şikayete itiraz etme hakkına sahiptir. ETHS’nin itirazında haklı olduğunun kendisine sunulan bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılması halinde ETAHS, şikâyete konu ürünü itiraz başvurusunun kendisine ulaşmasından itibaren en geç yirmi dört saat içinde yeniden yayımlar ve durumu hak sahibi ile ETHS’ye gecikmeksizin bildirir. ETAHS tarafından yapılacak inceleme yalnızca ETHS’den temin edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi ile sınırlıdır.


(iv) ETAHS ve ETHS Arasında İmzalanacak Aracılık Sözleşmesi


Yönetmeliğin 15 numaralı maddesi ile EETAHS ve ETHS arasında imzalanacak aracılık sözleşmenin asgari unsurları düzenlenmiştir. Bunlar;


 • ETHS’ye sunulan aracılık hizmeti bilgileri,

 • Aracılık hizmetinin kısıtlanmasını, askıya alınmasını veya sonlandırılmasını gerektiren durumlar ile bunlara ilişkin süreçleri,

 • ETHS’den talep edilen hizmet bedellerine ve bu bedellerin hangi durum ve şartlarda farklılaşacağına veya güncelleneceğine ilişkin bilgileri,

 • Mal veya hizmetlerin sıralanmasında ya da alıcıya tavsiye edilmesinde kullanılan parametreleri, birden çok parametre varsa bunlar arasındaki öncelik sıralamasını ve sıralamayı etkilemek amacıyla doğrudan veya dolaylı bir bedel ödenmesi halinde bu durumun sıralama üzerindeki etkileri,

 • ETHS’ye yapılacak ödemelerin süresi,

 • Dâhili iletişim sistemine erişim ve bu sistemin işleyişi ile ilgili bilgileri,

 • Aracılık sözleşmesinin ETHS tarafından kolayca erişilebilir şekilde dâhili iletişim sisteminde saklanacağına ilişkin bilgi,

 • 6502 sayılı Kanun kapsamında belirlenen cayma hakkı süresinin üzerinde bir süre belirlenmesi halinde buna ilişkin bilgi,

 • Fikri ve sınai mülkiyet hakkının sahipliğinin ispatı ile bu hakkın kullanımına ve hak ihlaline ilişkin alınan önlemlere dair bilgileri,

 • Aracılık hizmetinin sunulması sırasında ETHS’nin faaliyetleri dolayısıyla elde edilen verilere, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin ardından ETHS’nin erişiminin olup olmayacağına ve erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgisinden oluşmaktadır.


Buna ek olarak aracılık sözleşmesi hükümlerinin ETAHS tarafından değiştirilmesi usulü ve buna karşılık ETHS’nin hakları Yönetmeliğin 16 numaralı maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre ETAHS sözleşme hükümleri değişikliğine ilişkin bildirimleri dahili iletişim sistemi üzerinden ve ayrıca ETHS’nin onaylanmış elektronik iletişim adresi üzerinden yapacaktır. ETAHS tarafından daha uzun bir süre belirlenmemiş olması durumunda sözleşme değişiklikleri, bildirim tarihinden itibaren on beş günlük sürenin sonunda yürürlüğe girecektir. Bu süre, ETHS tarafından teknik geliştirme yapılmasını gerektiren haller ile komisyon oranlarının ve diğer hizmet bedellerinin artırılması, aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması, ETHS’ye yeni cezai şart getirilmesi, hak ve menfaat dengesinin ETHS aleyhine bozulması gibi ETHS aleyhine sonuçlar doğurabileceği hallerde, otuz gün olarak değerlendirilecektir. ETHS, değişiklikleri kabul etmek istemediği takdirde, bu sürenin sona ermesinden önce dâhili iletişim sistemi üzerinden bildirimde bulunarak aracılık sözleşmesini tazminatsız feshedebilir.


(v) Reklam ve İndirim Bütçesi


ETHS ve ETAHS’ler için reklam bütçesinin ve indirim bütçenin sınırları ve muhasebeleştirme koşulları ve usulü Yönetmeliğin 28 ve 29 numaralı maddelerinde detaylı olarak düzenlenmiştir. Bununla birlikte Yönetmelik ile getirilen yeni düzenlemeler uyarınca


 • Yazılı, işitsel ve görsel medya, dijital mecra, sosyal medya veya açık ya da kapalı alanlarda veya tanınmış kişi gibi iletişime elverişli her türlü araç kullanılarak yapılan, mal ve hizmetlerin çevrim içi veya çevrim dışı mecralarda tanıtılması, görünürlüğünün artırılması ya da erişiminin kolaylaştırılması, alıcıların satın alma veya kiralama kararlarının etkilenmesi, söz konusu mal ve hizmetlere erişimin kolaylaştırılması amacıyla gerçek veya tüzel kişilere doğrudan ya da dolaylı ekonomik menfaat sağlanması gibi sponsorluk faaliyetleri gibi işlemlerin tanıtım ve pazarlama iletişimi reklam uygulaması olarak;

 • Kullanıldığı yerden bağımsız olarak, alıcı veya ETHS’ye sağlanan promosyon, ödül, kupon, hediye çeki, indirim kodu ve ücretsiz ürünlerin maddi değeri, ödeme iadeleri hariç olmak üzere alıcının bir ödeme hizmeti sağlayıcısı nezdindeki ödeme hesabına, ön ödemeli kartına, elektronik ticaret ortamındaki hesabına yatırılan veya bir ödeme hizmeti sağlayıcısı vasıtasıyla yapılan ödeme tutarı, Sosyal medya veya diğer mecralar üzerinden bir aracı vasıtasıyla veya ETAHS tarafından alıcıyla paylaşılan indirim kodu üzerinden sağlanan indirim tutarı, ücretsiz kargo sağlanması halinde kargo bedeli gibi menfaatler ise indirim uygulaması olarak kabul edilmiştir.


Reklam uygulaması ve indirim uygulaması olarak kabul gören işlemlerin detayları Yönetmeliğin 28 ve 29 numaralı maddelerinde tanımlanmaktadır.


(vi) Diğer Yükümlülükler


Yönetmelik ile yukarıda ana başlıklar altında açıkladığımız hususlara ek olarak muhtelif maddelerde yeni ve farklı düzenlemeler ve yükümlülükler de getirilmiştir. Buna göre,


 • Yönetmeliğin 18 numaralı maddesi ile ETAHS’ler için Dahili İletişim Sistemi kurulması zorunluluğu getirilmiştir. Bu sistem ile ETAHS’ler, ETHS’ler tarafından yapılan başvuruları dâhili iletişim sistemi üzerinden alacak, Yönetmelikte aksi belirtilmedikçe ETHS’ler tarafından sistem üzerinden yapılan başvurular, başvurunun alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde sonuçlandırılacak ve sonuç sistem üzerinden ETHS’lere bildirilecektir.

 • Yönetmeliğin 19 numaralı maddesi ile ETAHS’ler için markalı ürün satışına ilişkin sınırlandırmalar getirilmiştir. Bu doğrultuda ETAHS’ler, üreticisinin kim olduğuna bakılmaksızın kendisinin veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu kişilerin markasını taşıyan ya da marka kullanım hakkını haiz olduğu malları, aracılık hizmeti sunduğu elektronik ticaret pazar yerlerinde satışa sunamayacak veya bu malların satışına aracılık edemeyeceklerdir. Aynı şekilde bu malların farklı elektronik ticaret ortamlarında satışa sunulması halinde bu ortamlar arasında erişim imkânı sunulması ve birbirinin tanıtımının yapılması da yasaklanmıştır.

 • Yönetmeliğin 20 numaralı maddesi ile çevrimiçi arama motorlarında tanıtım ve erişim imkanına da sınılama getirilmiş olup ETAHS veya ETHS’lerin, yazılı şekilde ya da elektronik ortamda önceden olumlu irade beyanlarını almadan ekonomik bütünlük içinde bulunmadığı kişilerin ETBİS’e kayıtlı alan adlarının münhasıran ana unsurunu oluşturan tescilli markalarından oluşan anahtar kelimelere reklam vererek çevrimiçi arama motorlarında pazarlama ve tanıtım faaliyetinde bulunmaları yasaklanmıştır.

 • Yönetmeliğin 21 numaralı maddesi ile veri kullanımı ve paylaşımı işlemlerine de sınırlama getirilmiş olup orta (Bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar Türk lirasının üzerinde olan ETAHS’ler), büyük (Bir takvim yılındaki net işlem hacmi otuz milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ETAHS’ler) ve çok büyük ölçekli (Bir takvim yılındaki net işlem hacmi altmış milyar Türk lirasının ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ETAHS’ler) ETAHS’lerin kamuya açık veriler hariç olmak üzere, ETHS veya alıcıdan elde ettiği verileri yalnızca aracılık hizmetinin sunulması ve geliştirilmesi amacıyla kullanması, aracılık hizmetinden elde ettiği verileri, kendisinin ETHS olduğu durumda veya ekonomik bütünlük içinde bulunduğu ETHS’ler üzerinden diğer ETHS’lerle rekabet ederken kullanamaması ve ETHS’lerin ilgili maddede belirtilen verilerin bedelsiz ve etkin şekilde taşımasına ve aracılık sözleşmesinin süresi içinde bu verilere erişim sağlamasına teknik imkân sunma yükümlülükleri getirilmiştir.

 • Yönetmeliğin 30 numaralı maddesi ile bu maddedeki şartları karşılayan ETHS’ler ve ETAHS’ler için elektronik ticaret lisansına başvurma yükümlülüğü getirilmiştir. Bu yükümlülük altında olan ETHS’ler ETAHS’ler, bir takvim yılındaki net işlem hacmi on milyar TL’nin ve iptal ve iadeler hariç işlem sayısı yüz bin adedin üzerinde olan ETAHS’ler, büyük ölçekli ve çok büyük ölçekli ETAHS ile orta, büyük ve çok büyük ölçekli olup toplam satış hasılatının yarısından fazlasını elektronik ticaret satışlarından elde eden ETHS’lerdir. Başvuru ve başvurunun sonuçlandırılması süreçleri Yönetmeliğin 30 ve 31 numaralı maddelerinde detaylarıyla düzenlenmiştir.


Son olarak, Yönetmelik hükümlerinin yürürlük tarihi de 35 numaralı maddede düzenlenmiş olup buna göre genel kural olarak Yönetmelik 01.01.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir. Bununla birlikte Dahili İletişim Sistemi kurulmasını öngören 18 numaralı madde 01.07.2023 tarihinde, reklam ve indirim bütçesini düzenleyen 28 ve 29 numaralı maddeler 2022 takvim yılına ilişkin net işlem hacimlerine de uygulanmak üzere 01.01.2023 tarihinde, veri kullanımı ve paylaşımını düzenleyen 21 numaralı madde 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.


Geçici madde 1 ile de yürürlük ve uyum süreçlerine ilişkin ek düzenlemeler yapılmış olup 01.01.2023 tarihinden önce yapılan ve bu tarihten itibaren altı ay içinde bu Yönetmeliğe uygun hâle getirilmeyen aracılık sözleşmelerinin ilgili hükümlerinin geçersiz olacağı, ETHS’nin ve ETAHS’nin 30 ve 31 numaralı maddeler kapsamındaki lisans alma yükümlülüğünün 01.01.2025 tarihinden itibaren yerine getirileceği ve ETAHS’lerin 01.01.2023 tarihinden önce aracılık hizmeti sunduğu ETHS’ler bakımından 6 numaralı maddenin üçüncü fıkrasında yer alan doğrulama yükümlülüğünü 01.01.2024 tarihine kadar yerine getirmesi gerektiği belirtilmiştir.


Yönetmeliğin tam metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Comments


bottom of page