top of page

İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Hakkında Bilgi Notu

14.07.2021 tarihli Resmi Gazete’de 7331 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun) yayımlanmıştır. İlgili Kanun kapsamında Ceza Muhakemesi Kanunu’nda yapılan değişikliklere ek olarak 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nda (İYUK) da değişiklik gerçekleştirilmiş olup İYUK kapsamında gerçekleştirilen değişiklikler aşağıda bilginize sunulmuştur;


Kanun’un 1. Maddesi ile İYUK madde 10’da düzenlenen, ilgililer tarafından idareye yapılan başvurular karşısında idareye tanınan 60 günlük cevap süresi 30 güne indirilmiştir.


Bilindiği üzere İYUK madde 10 uyarınca ilgililer işlem veya eylemlerin yapılması için idareye başvuru hakkına sahiptir. İdare yine İYUK madde 10 uyarınca bu başvurulara karşı belirli bir süre içerisinde cevap vermek zorundadır. Yeni düzenleme uyarınca Kanun’un yürürlük tarihinden sonra yapılacak başvurular için idarenin cevap süresi 30 gün olarak değiştirilmiştir. İdare bu 30 gün içerisinde cevap vermediği takdirde talep zımnen reddedilmiş sayılacaktır. 30 günlük sürenin dolmasının akabinde ise ilgilinin yetkili ve görevli mahkeme nezdinde dava açma süresi içerisinde dava açma hakkı vardır. Eğer bu 30 günlük süre içerisinde idare tarafından cevap verilir ancak cevabın kesinliği anlaşılmazsa bu durumda ilgili kişi cevabı, istemin reddi kabul ederek dava açabileceği gibi kesin cevabı da bekleyebilecektir. Ancak bekleme süresi yapılan değişiklik ile 6 aydan 4 aya indirilmiştir.


İdarenin 30 günlük süre içerisinde cevap vermediği ve ilgili tarafından dava açılmadığı ya da açılmış olan bir davanın süreden reddedildiği hallerde (yani derdest bir davanın bulunmadığı durumda), idare cevap vermesi gereken 30 günlük süreden sonra cevap verirse ilgili kişiler bu cevabın kendilerine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde dava açabilirler.


Kanun’un 2. Maddesi ile İYUK madde 11’de yer alan idari işlemin kaldırılması için üst makama yapılan başvurularda üst makama tanınan 60 günlük cevap süresi de 30 güne indirilmiştir.


İYUK madde 11 uyarınca, idari işleme karşı mahkemeye başvurulmadan önce idari işlemin kaldırılması/geri alınması için üst makama başvurmak mümkündür. İdarenin bu kaldırma geri alma taleplerine karşı 30 gün içerisinde cevap vermesi gerekmektedir. Aksi halde talep reddedilmiş sayılacak ve dava açma süresi, idarece talebin reddedilmiş sayıldığı tarihten itibaren işlemeye devam edecektir.


Kanun’un 3. Maddesi ile İYUK’nun tam yargı davası açılmasını düzenleyen 13. maddesinde de süre bakımından değişiklik yapılmıştır.


Değişiklik uyarınca tam yargı davası açılmadan önce idareye yapılan başvurunun 30 gün içerisinde cevaplandırılması gerekmektedir. Yukarıdaki paragraflarda belirtilen düzenlemelere benzer şekilde 30 gün içerisinde idare tarafından cevap verilmemesi halinde talep reddedilmiş sayılacaktır. İlgili bu 30 günün sonunda cevap verilmemesi halinde görevli ve yetkili mahkemede dava açma süresi içerisinde dava açabilir.


Kanun’un 4. Maddesi ile İYUK madde 24’e yapılan ekleme uyarınca ise, mahkemelerce verilecek kararların verildiği tarihten itibaren 30 gün içinde yazılması gerekmektedir.


Kanun ile İYUK’na eklenen geçici madde uyarınca ise, idarenin cevap verme süresine ilişkin yapılan değişiklikler, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak başvurular için geçerlidir. Bu anlamda 14.07.2021 tarihi öncesinde idareye yapılan başvurular için idarenin cevap verme süresi hala 60 gün olarak devam etmektedir.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Commenti


bottom of page