top of page

İleti Yönetim Sistemi (İYS) Kayıt ve Entegrasyon Yükümlülüğü

Bilindiği üzere elektronik ticaretin kapsam ve koşullarını düzenleyen mevcut yasal mevzuat olan 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve bu kanunun dayanak olduğu Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca gönderilecek ticari iletilere ilişkin olarak, iletilerin gönderileceği alıcılardan onay alınması gerekmektedir.

04.01.2020 tarihli ve 30998 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, mevcut yasal düzenlemede bazı değişiklikler yapılmış ve özellikle yeni bir uygulama olan İleti Yönetim Sistemi (İYS) yürürlüğe sokulmuştur.

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK'TE YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER :

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca yapılan değişiklikler sonucu ticari elektronik İYS uygulama alanı bulmuştur.

İYS, kanun çerçevesinde, arama, kısa mesaj, e-posta vb. araçları kullanarak ticari iletişim sağlayan gerçek ve tüzel kişilerin (hizmet sağlayıcılarının), arama, kısa mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların verdikleri izinleri görüntüleyip kaldırabilecekleri, izinsiz gönderimleri şikâyet edebilecekleri, kamunun ise ileti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilecekleri, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alıp güvenli biçimde saklayacak ulusal veri tabanı sistemidir.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ :

Değişiklik yapan yönetmeliğin 9. Maddesiyle, Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğe “Ticari elektronik ileti yönetim sistemi” başlıklı 10/A maddesi eklenmiştir. Madde 10/A,

“(1) Kuruluş, onay ve ret bilgilerinin İYS'ye kaydedilmesi, İYS üzerinden onay alınması, reddetme hakkının kullanılması, ticari elektronik ileti şikâyetlerinin alınması, raporlanması, şikâyet sürecinin hızlı ve etkin bir şekilde yönetilmesi ve aracı hizmet sağlayıcıların sistemi kullanması amacıyla teknik altyapıyı hazırlar ve Bakanlığın erişimine açar.

(2) Kuruluş, ticari elektronik ileti gönderiminin aksamaması için gerekli teknik tedbiri alır.

(3) Kuruluş İYS'ye yönelik Bakanlık tarafından istenen diğer iş ve işlemleri yürütmekle yükümlüdür."

Şeklinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğe eklenen bu yeni düzenleme ile İYS’nin kuruluşu ve faaliyeti temel olarak düzenlenmiştir.

İYS’YE KAYDOLMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ :

Değişen yönetmelikle, ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin İYS'ye kaydolma ve ticari ileti gönderimi için alınan onay metinlerini İYS’ye bildirme/kaydetme yükümlülükleri getirilmiştir. Bunun sonucu olarak İYS üzerinde onayı bulunmayan veya daha sonradan onaylarını geri çeken alıcılara ticari elektronik ileti gönderilemeyecektir.

Yasal düzenlemelerde değişiklik yapan yönetmeliğin 2. maddesinde;

"Ticari elektronik ileti: Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletileri"

Şeklinde tanımlanmıştır.

Bilindiği üzere Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesi gereği ticari elektronik ileti gönderebilmek için onay alınması gerekmektedir. Yapılan değişiklikler ile birlikte, hizmet sağlayıcılarının daha önce alınmış, elinde mevcut olan izinleri 1 Haziran 2020 tarihine kadar sisteme aktarmış olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu tarihe kadar İYS’ye aktarılmamış izinler geçersiz sayılacaktır.

Ayrıca değişen yönetmeliğin 01.09.2020 tarihinde yürürlüğü girecek olan 6. maddesine göre İYS üzerinden alınmayan onaylar, onayın alındığına ilişkin ispat yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ait olmak üzere, hizmet sağlayıcı tarafından onayın alınmasından itibaren üç iş günü içinde İYS'ye kaydedilmelidir. İYS'ye bu şekilde ve sürede kaydedilmeyen onaylar geçersiz kabul edilecektir.

Değişen yönetmeliğin 17. maddesine göre Yönetmelik kapsamında alınan onaylar 01.06.2020 tarihine kadar hizmet sağlayıcılar tarafından İYS'ye aktarılmalıdır. Bu sürenin sonunda İYS tarafından alıcılara onaylarının İYS’ye yüklendiği ve 01.09.2020 tarihine kadar kontrol edilmediği takdirde bu onayların geçerli sayılacağı ile reddetme imkânının İYS üzerinden kullanılabileceği bilgisini içeren bir ileti gönderilir. Alıcılar buna istinaden 1 Eylül 2020’ye kadar kendi adlarına girilen onayları kontrol etmelidirler. Bu sürenin bitiminden sonra gönderilen ticari iletiler onaylanmış kabul edilir. Ancak alıcılar verdikleri onayları İYS üzerinden geri almaya her zaman yetkilidirler. Ticaret Bakanlığı bu tarihleri üç ay ertelemeye yetkilidir.

REDDETME HAKKI VE BİLDİRİM YÖNTEMİ HAKKINDA YAPILAN YENİ DÜZENLEMELER:

Yönetmelik uyarınca alıcı istediğinde hiçbir gerekçe göstermeksizin ticari elektronik ileti almayı reddedebilir. Alıcının ret bildiriminde bulunması, bildirimin yapıldığı iletişim kanalına ilişkin onayı geçersiz kılmaktadır. Yapılan yeni düzenlemelere göre alıcının, hizmet sağlayıcıya ticari elektronik ileti gönderebilmesi için vermiş olduğu onayı kaldırması için başka bir deyişle ret bildiriminde bulunabilmesi için, hizmet sağlayıcı, kendisi tarafından sağlanan ya da İYS tarafından sunulan müşteri hizmetleri numarası, kısa mesaj numarası veya yalnızca ret bildirimine özgülenmiş bir URL adresi gibi erişilebilir iletişim adresine ticari elektronik iletide yer vermelidir. Alıcı reddetme hakkını İYS üzerinden de kullanabileceği gibi Hizmet sağlayıcı da kendisine iletilen ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS'ye bildirmekle yükümlüdür.

KAYIT SAKLAMA SÜRESİNE İLİŞKİN YAPILAN DEĞİŞİKLİK :

Değişen Yönetmelikle yapılan bir diğer değişiklik ise kayıtları saklama süresine ilişkindir. Yapılan yeni düzenlemeye göre, hizmet sağlayıcı ve/veya aracı hizmet sağlayıcı onay kayıtlarını daha önce onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren bir yıl süreyle saklamakla yükümlü iken bu süre değişen yönetmeliğin 12. maddesi ile üç yıl olarak uzatılmıştır. Bu hüküm 04.01.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda hizmet sağlayıcılar veya aracı hizmet sağlayıcıları, onay kayıtlarını onayın geçerliliğinin sona erdiği tarihten itibaren 3 yıl, ticari elektronik iletilere ilişkin diğer kayıtları ise kayıt tarihinden itibaren 3 yıl süreyle saklamakla yükümlü olacaktır.

Son olarak yasal mevzuatta değişiklik yapan yönetmeliğin 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17 ve 18. maddeleri yayım tarihi olan 04.01.2020 tarihinde, diğer maddeleri ise 01.09.2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik tam metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/01/20200104-2.htm linkinden ulaşabilirsiniz.

Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

コメント


bottom of page