top of page

İcra Dosyalarındaki Kişisel Verilere Vekaletname Olmaksızın Erişim Hakkında KVKK Kararı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan 20/05/2021 tarihli ve 2021/511-512-513 sayılı Karar kapsamında avukat ve stajyer avukatların icra takip dosyalarındaki kişisel verilere vekâletname olmaksızın erişim sağlamasının 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık oluşturmadığı tespit edilmiş olup işbu kararın ayrıntılarına aşağıda yer verilmiştir.


Adalet Bakanlığı ve bir avukat hakkında Kurum’a intikal ettirilen ihbarlara binaen Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından resen inceleme başlatılmasına karar verilmiştir. Söz konusu ihbarlar kapsamında


“alacaklı vekili avukatların, icra tevzi bürolarına başvuruda bulunup borçluların alacaklı olduğu icra takip dosyalarının bilgilerini haksız bir şekilde elde ettiği, ayrıca avukatların bu sayede, icra dairesinde diledikleri dosyaları da inceleyebildiği, her ne kadar avukatın dosyanın bir örneğini alması vekâlet sunmasına bağlı olsa da kişisel verilere yetkisiz kişilerin erişiminin engellenmesinin veri sorumlularına verilen görevlerden biri olduğu ve avukatlar ya da görevlendirdikleri kişiler tarafından, icra tevzi bürosu yetkilileri ve memurları aracılığıyla; borçluların alacaklı olduğu icra takip dosyalarında bulunan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ile avukatların icra dairelerindeki diledikleri dosyaları vekâletname olmaksızın incelemelerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa aykırılık teşkil ettiği”


yönündeki iddialar öne sürülmüştür. Bu doğrultuda Kurul tarafından yapılan inceleme kapsamında Adalet Bakanlığından konuya ilişkin bilgi-belge talep edilmiş olup Adalet Bakanlığı tarafından,


- Alacaklı veya vekilinin takibin kesinleşmesini müteakip borçlunun alacaklı olduğu dosyalar da dâhil olmak üzere borçlunun her türlü mal varlığını, hak ve alacağını sorgulama hakkının 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunundan kaynaklandığı,


- Avukatın veya stajyerlerinin dava takip dosyalarını vekâletname olmaksızın inceleme isteğinin ilgililerce yerine getirilmesinin 1136 sayılı Avukatlık Kanununda düzenlendiği,


Hususları ifade edilerek avukat veya stajyerlerinin müvekkillerinin alacağına kavuşmasını sağlamak için borçluların alacaklı olduğu dosyaları tespit etmesi ve tespit ettiği dosyaları incelemesi hususunun kanunlarda açıkça öngörülmesi ve yukarıda izah edilen nedenlerle 6698 sayılı Kanuna aykırılık kapsamında bulunmayacağının değerlendirildiğine ilişkin tespitler sunulmuştur.


Neticeten ihbar başvuruları ile veri sorumlularından alınan bilgi ve belgelerin ilgili mevzuat çerçevesinde incelenmesi sonucu kurul tarafından tesis edilen karar gereği 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun “Taşınır ve taşınmaz malların haczi” başlıklı 85/1 maddesi, 1136 sayılı Avukatlık Kanununun “Avukatlığın amacı” başlıklı 2/3 ve Avukatlık Kanununun “İşlerin stajyer veya sekreterle takibi, dava dosyalarının incelenmesi ve dosyadan örnek alma” başlıklı 46 ncı maddeleri uyarınca,


- Anılan hükümlerden avukatların vekâletname sunmasına gerek olmaksızın icra takip dosyalarını inceleyebileceğinin ve ilgili makamların da avukatlara bu konuda gerekli imkanları sağlamakla yükümlü kılındığının anlaşıldığı,


- Söz konusu hükümler uyarınca alacaklı vekili avukatların, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi üzerinden borçlunun alacaklı olduğu icra dosyaları dahil olmak üzere mal, hak veya alacağı hakkında sorgulama yapabileceği,


- 6698 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde düzenlenmiş işlemenin “kanunlarda açıkça öngörülmesi” şartına dayanılarak alacaklı vekili avukatlar tarafından borçlunun alacaklı olduğu icra dosyalarına ilişkin olarak kişisel veri işleme faaliyeti yürütebileceğinden avukatların vekâletname olmaksızın icra takip dosyalarındaki kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişim sağladığı iddiası bakımından 6698 sayılı Kanun kapsamında yapılacak bir işlem bulunmadığı,

Tespit edilmiştir.


Avukat ve Stajyer Avukatlar tarafından Avukatlık Kanunu’ndan kaynaklı yetkiler kapsamında gerçekleştirilen icra dosyalarının incelenmesi hususunun, söz konusu dosyalarda vekaletnameleri olmasa dahi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na aykırılık teşkil etmeyeceği Kurul tarafından tesis edilen karar ile de sabittir.


İlgili Kurul kararı metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Son Yazılar

Hepsini Gör

Yasal Faiz Oranı Değişikliği Hakkında

21.05.2024 Tarihli ve 32552 Sayılı Resmi Gazete’de “3095 Sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 1 inci Maddesinde Düzenlenen Kanuni Faiz Oranının, 1/6/2024 Tarihinden Geçerli Olmak Üze

Opmerkingen


bottom of page